Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte betaler ikke ut utbytte i 2018

Styret i Landkreditt Forvaltning AS har besluttet at det ikke skal utbetales utbytte fra verdipapirfondet i 2018.

Styret begrunner sin beslutning med at utbetaling av utbytte er lite skattegunstig for privatpersoner etter de gjeldende skatteregler. Privatpersoner utgjør den klart største gruppen av andelseierne i Landkreditt Utbytte.

Privatpersoner beskattes løpende for mottatt utbytte. For 2018 er skattesatsen fastsatt til 30,59 prosent. Denne satsen gjelder uavhengig av om man velger å motta utbytte kontant eller velger å tegne nye utbytteandeler i Landkreditt Utbytte. Utbyttebeskatningen gjelder også uavhengig av om man har opprettet en aksjesparekonto, eller ikke.

Mange har etablert aksjesparekonto (ASK)

Styret i Landkreditt Forvaltning AS legger til grunn at en betydelig andel av privatpersonene som er andelseiere i Landkreditt Utbytte, allerede har eller vil ha etablert, en aksjesparekonto før utgangen av 2018. For disse vil en utbytteutbetaling være lite skattegunstig.

Aksjesparekonto for privatpersoner ble lansert høsten 2017. Innenfor ASK kan man fritt selge aksjefond uten at det utløser løpende beskatning. Skatteplikten oppstår først senere, ved et uttak av midler fra ASK. Og da kun dersom uttaket overstiger det opprinnelige innskuddet på kontoen. Eventuelt tap er ikke fradragsberettiget. Utenfor ASK beskattes eventuell gevinst løpende som for øvrige aksjegevinster. Tap vil være fradragsberettiget.

De andelseiere som ønsker en kontantutbetaling fra Landkreditt Utbytte, vil kunne innløse andeler i fondet på vanlig måte. Innløsning medfører skattemessig realisasjon.

Utdrag fra vedtektene for Landkreditt Utbytte

Vedtektenes § 4 lyder; «Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne. Forvaltningsselskapets styre kan likevel fastsette at det skal utdeles aksjeutbytte til andelseierne.»