Urolig høyrentemarked i november

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga minus 0,02 prosent avkastning til andelseierne i november.

Fondets avkastning ble negativt påvirket av høyere rentepåslag på høyrentekreditter i norske kroner. Urolige aksjemarkeder, kombinert med et kraftig oljeprisfall, førte til at rentepåslag på amerikanske høyrentekreditter steg mye i løpet av november. Dette smittet til dels over på høyrentekreditter i norske kroner, der rentepåslagene økte på generell basis. Vi opplevde derimot ingen vesentlige kursbevegelser på enkeltposisjoner i fondet.

Hittil i år har fondet levert 4,65 prosent avkastning, mens det er opp 5,22 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012, har Landkreditt Extra gitt 4,35 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 47 ulike obligasjoner fordelt på 31 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.