Stabilt høyrentemarked i oktober

På tross av uro i aksjemarkedet, holdt høyrentemarkedet seg stabilt i oktober. Landkreditt Extra ga 0,35 prosent avkastning til andelseierne denne måneden.

Om Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje- og utstedernivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont

Se avkastning og fondsfakta

Fondets avkastning ble positivt påvirket av stabile rentepåslag på høyrentekreditter i norske kroner.

Markedet for nye høyrenteobligasjoner var relativt aktivt i oktober og det ble plassert nye lån for et samlet volum på 7,5 milliarder kroner. Vi forventer å se flere nye emisjoner i november, før markedet normalt roer seg ned når vi nærmer oss juletider. Den siste måneden har vært preget av mye uro i aksjemarkedene og denne uroen ledet til redusert aktivitet i det norske annenhåndsmarkedet for høyrenteobligasjoner. Men, rentepåslag på både «dobbel B» og «enkel B» kreditter i norske kroner holdt seg stabile, på tross av urolige aksjemarkeder. 

Hittil i år har fondet levert 4,67 prosent avkastning, mens det er opp 5,45 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012, har Landkreditt Extra gitt 4,41 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 49 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.