Solid risikojustert avkastning fra høyrenteobligasjoner

Høyrenteobligasjoner har gitt god avkastning utover risikofri rente den siste tiårsperioden, samtidig som risikoen (målt ved kurssvingninger) har vært begrenset. Den risikojusterte avkastningen fra høyrenteobligasjoner har med andre ord vært solid over en lengre periode.

Lars Kirkeby
Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Landkreditt Forvaltning har investert i høyrenteobligasjoner siden november 2005, da vårt første rentefond, Landkreditt Høyrente, ble etablert. Landkreditt Høyrente er et fond som investerer minimum 65 prosent av fondet i solide bank- og finansobligasjoner, og inntil 35prosent i høyrenteobligasjoner. Vårt andre rentefond, Landkreditt Extra, rundet seks år ved utgangen av oktober 2018 og er et fond som utelukkende investerer i høyrenteobligasjoner.

Risikojustert avkastning

En rød tråd i vår aktive forvaltning er at vi har fokus på høyest mulig risikojustert avkastning. Hva innebærer dette egentlig og hva menes med risikojustert avkastning? La oss svare på det siste punktet først. Kort fortalt er risikojustert avkastning et mål på hvor stor avkastning et fond har gitt andelseierne for den risikoen som er tatt. Såre enkelt, ikke sant?

Nei, det er faktisk ikke helt enkelt å vurdere hvor lav eller høy risikojustert avkastning ulike fond har levert over samme måleperiode. Figuren under er i så måte en god illustrasjon av denne problemstillingen. Punktene i denne figuren representerer gjennomsnittlig årlig avkastning og risiko for fondene i Morningstar kategorien «Rente, NOK High Yield», målt over den siste treårsperioden.

Den vertikale aksen viser årlig gjennomsnittlig avkastning over den siste treårsperioden, mens den horisontale aksen viser grad av risiko, definert som gjennomsnittlig årlig volatilitet, over samme måleperiode. Som figuren viser, kan investorer i norske høyrentefond forvente å oppnå høyere avkastning ved å akseptere høyere risiko og vice versa.

Men, hvordan kan man vurdere hvilke fond som har levert høy risikojustert avkastning, gitt at risikoen blant fondene har variert betydelig?

Figur 1: Gjennomsnittlig årlig avkastning og volatilitet for fond i Morningstar kategorien «Rente, NOK High Yield», målt over den siste treårsperioden, oppdatert per 30.09.2018. Data er hentet fra Morningstar.

Sharpe-forholdstallet

Det såkalte Sharpe-forholdstallet (heretter bare kalt Sharpe) er et mye brukt nøkkeltall for å beregne risikojustert avkastning. Sharpe er definert som fondets meravkastning i forhold til risikofri rente, sett i forhold til fondets risiko. I denne sammenhengen er risiko og historiske kurssvingninger (volatilitet) to sider av samme sak. Jo høyere Sharpe, jo høyere er risikojustert avkastning. Ved hjelp av Sharpe kan man, basert på historiske data, finne ut hvilket fond som har gitt høyest avkastning i forhold til risiko over den valgte måleperioden.

Investorer i rentefond slipper heldigvis å beregne Sharpe selv, da informasjon om Sharpe for enkeltfond er offentlig tilgjengelig informasjon. Vi kan for eksempel vise til Oslo Børs, som beregner Sharpe på daglig basis for alle fondene som rapporterer kurser til Oslo Børs. Ved å velge «Fondskurser» fra forsiden og deretter «Andre Rentefond», kan man sortere fondene etter Sharpe for en valgt måleperiode.

Rentefondene til Landkreditt Forvaltning rangeres veldig høyt målt etter Sharpe ved utgangen av oktober 2018. Landkreditt Høyrente har sågar høyest Sharpe av alle de 87 rentefondene som er inkludert i kategorien «Andre Rentefond», målt over den siste treårsperioden. Hvis man vurderer lengre tidsperioder, er Landkreditt Høyrente nummer fire på rangeringen, målt både over den siste femårsperioden og den siste syvårsperioden.

Landkreditt Extra har høyest Sharpe blant alle fondene i Morningstar kategorien «Rente, NOK High Yield», målt over den siste treårsperioden. Hvis man måler over den siste femårsperioden, har Landkreditt Extra tredje høyest Sharpe i denne kategorien.

Investeringsfilosofi

Vår daglige tilnærming til å oppnå høy risikojustert avkastning gjennom vår renteforvaltning kan enkelt oppsummeres med at vi ikke jager vinnere (vi liker ikke høy risiko), men har fokus på å unngå negative overraskelser (vi liker lav risiko).

Vårt første bud er derfor at vi investerer i selskaper som kan betjene sine forpliktelser gjennom kontantstrøm fra drift. Det innebærer videre at vi ikke investerer i oppstartselskaper, prosjektselskaper, selskaper uten kontantstrøm eller selskaper som er i mislighold.

Vårt andre bud er at vi har fokus på etablerte selskaper som har vært aktive i obligasjonsmarkedet over lengre tid og som benytter dette markedet aktivt som kilde til finansiering. Bakgrunnen for dette er at vi har tro på at selskaper som er avhengige av tilgang til et kapitalmarked ønsker å bevare denne tilgangen gjennom kreditorvennlig atferd.  

Vårt tredje bud er at vi har sterkt fokus på risikospredning, både med hensyn til sektoreksponering og utstedereksponering. Vi søker aktivt å spre risikoen i fondet på flere sektorer med ulike drivere, samt begrense maksimal eksponering per enkeltselskap.