Overproduksjonens pris

Svineprodusenter kan nå få betaling for å slutte. Utfordringen er om det får markedet i balanse også på lang sikt.

Nortura har som markedsregulator søkt om lov til å kjøpe ut deler av svineproduksjonen. Årsaken er selvfølgelig en relativt langvarig overproduksjon og store lager av svinekjøtt.

Omsetningsrådet har nå godkjent søknaden, noe som i praksis betyr at politisk ledelse har gitt klarsignal for opplegget. Det betyr at dagens Frp-statsråd ser mer pragmatisk på denne typen virkemiddel enn forgjengerne. Tonen har stort sett vært at markedet må løse utfordringen.

Kr 750.000 per produsent

Målet er at 4.000 purker fjernes fra produksjon, noe som utgjør åtte prosent av antall purker i Norge. For hver avlspurke får produsenten kr 16.000, men hele produksjonen må legges ned. I snitt er det beregnet at dette utgjør kr 750.000 per produsent som slutter.

Produsenten må forplikte seg til å ikke drive med noen form for svineproduksjon de nærmeste syv årene. Forpliktelsen gjelder også ektefelle eller samboer. I tillegg må det tinglyses en heftelse på gården slik at heller ikke en ny eier starter opp igjen produksjonen.

Ulønnsom overproduksjon

Det mest lønnsomme for bøndene som gruppe er å produsere akkurat litt for lite. Da blir resultatet best mulig prisoppnåelse i markedet. Men når vi har en slik situasjon vil alltid en del, ut fra ren bedriftsøkonomisk tekning, velge å øke sin produksjon.

Senest i vår beregnet Budsjettnemnda at overproduksjonen i jordbruket vil koste bøndene snaut 350 millioner kroner i 2018. Norsvin viste i sine kalkyler at smågrisprodusenter har et forventet tap på cirka kr 400.000 hver.

Rimelige tiltak

Ordningen som nå er godkjent koster 64 millioner kroner. Det er rimelig i forhold til effekten og mulighet for prisstigning for det store flertallet av produsenter som fortsetter. Utfordringen er imidlertid hvor langvarig effekt reduksjonen i purker og antall produsenter har.

For den enkelte produsent som benytter seg av ordningen har dette også en skattemessig side. Tidligere har det vært aksept for at et slikt tilskudd kan fordeles til beskatning over det antall år man er forpliktet til å avstå fra produksjon. Hvis man slutter som næringsdrivende før alt er inntektsført, må resten beskattes ved opphøret.

Omsetningsrådet har som oppgave å sørge for en effektiv regulering av markedet for utvalgte jordbruksprodukter. I rådet sitter ulike representanter fra verdikjeden. Landbruksdirektoratet er sekretariat og departementet kan overprøve vedtaket.