Økt erstatning og raskere utbetaling

Det er enighet om å utbetale 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer.

Om bloggen

I bloggen vår, Sunt bankvett, vil vi presentere aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne innlegg om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.

Partene i jordbruksoppgjøret har blitt enige om en krisepakke i tillegg til ordningen som allerede er for avlingserstatning. Den ekstra kompensasjonen på en drøy halv milliard kommer i tillegg til anslått erstatning på litt over en milliard.

Maksimal utbetaling per vekstgruppe over avlingsskadeordningen økes fra kr 750.000 til 1,5 millioner kroner. Dette gjelder hele landet. Dette er også den eneste ordningen som kommer kornprodusentene til gode.

Tidligere i sommer har muligheten for forskuddsutbetaling av erstatning for avlingsskade økt fra 50 til 70 prosent.

Økt erstatning for grovfôr

Erstatningssatsen for "grovfôr i foretak med husdyr" heves for avlingsåret 2018 med kr 1,55, fra kr 3,85 til kr 5,40 per FEm. Utbetaling gjennomføres i forbindelse med endelig behandling av søknad om erstatning i 2018.

Det er tidligere i sommer innført forenklede krav til dokumentasjon ved søknader og det er gitt generell tollfrihet for import av høy og halm for å bedre tilgangen på grovfôr.

Definert kriseområde

Et par viktige ordninger gjelder kun et definert kriseområde som omfatter Østlandet, Agder og seks kommuner øst i Rogaland.

I dette kriseområdet gis det en ekstra utbetaling av husdyrtilskudd basert på søknadsdata per 1. mars i år. Det utbetales kr 1.290 per melkeku, kr 860 per ammeku og kr 130 per sau. I samme område utbetales ekstra arealtilskudd med kr 500 per dekar med grønnsaksproduksjon. Her settes maksimal ekstra utbetaling til kr 500.000 per foretak.

Mister ikke investeringstilskudd

Vi har ved flere anledninger anbefalt at større investeringer bør utsettes for ikke å få en for presset likviditet. For noen har dette ikke vært aktuelt fordi det har vært gitt en tidsfrist fra Innovasjon Norge for gjennomføring av investeringen.

Bønder som er rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan nå få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjektene. Dette gjelder både bevilgninger forvaltet av Innovasjon Norge, investeringsprosjekter under SMIL-ordningen og tilskudd til drenering.