Nøkkeltall for Landkreditt 2017

Landkreditt hadde god volumvekst for både landbruk og personmarked i 2017, med henholdsvis 7,3 og 19,7 prosent. Resultatmessig har konsernet også lagt bak seg et meget godt og positivt år.

Årsresultatet i konsernet endte i 2017 på 188 millioner kroner. Til sammenligning var årsresultatet i 2016 på 177 millioner kroner.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi oppnår solid kundevekst i et marked preget av sterk konkurranse. Vi ligger foran målene i strategiplanen, og bygger et sterkere personmarkedssegment, samtidig som vi forsterker vår strategiske posisjon i landbruksmarkedet, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Sikre formålet

Hovedmålet med strategien er å sikre Landkreditts formål gjennom tiltak som øker vår evne til, også i fremtiden, å konkurrere på pris og risiko i et landbruk i endring.

En av de viktigste endringene som vil bidra til å realisere dette, er en utjevning av forskjellen i utlånsvolum mellom landbruk og personmarked. Når vi også kan vise til sterk vekst i personmarkedet, er det i tråd med strategien. Et større, sterkere og mer jevnbyrdig personmarkedssegment, gir bedre risikostyring i Landkreditt Bank.

– Med høyere totalvolumer oppnår vi dessuten økt effektivitet og bedre resultater, og står sterkere i det å konkurrere på pris og ta risiko for landbruket over tid, fortsetter Lønnum.

Her er noen nøkkeltall og utviklingen for siste femårsperiode.

Årsresultat

Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av et sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. Resultatet i 2015 er spesielt påvirket av salget av AS Landkredittgården.

Utlånsvekst i prosent

Konsernet har hatt en god utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav, må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening.

Innskuddsvekst i prosent

Innskudd er konsernets viktigste finansieringsform. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet.

Ren kjernekapital i prosent

Sterkt økende formelle minimumskrav til kapital har medført at konsernets soliditet er styrket gjennom tiltak for å øke inntjeningen.

Årsrapport for Landkredittkonsernet.