Hopp direkte til innhold

Ingen store bevegelser i det norske høyrentemarkedet

Landkreditt Extra
Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,23 prosent avkastning til andelseierne i februar.

Det norske høyrentemarkedet var relativt stabilt i februar måned på tross av mer uro i aksjemarkedet, men fondets avkastning reflekterer en moderat økning i rentepåslag på norske høyrentekreditter.  

Hittil i år har fondet levert 0,86 prosent avkastning, mens det er opp 5,81 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012, har Landkreditt Extra gitt 4,25 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg 

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 49 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.