Hver tredje bonde med sårbar økonomi

Bare halvparten av danske bønder kan si at de har en robust økonomi. Tørken og svake konjunkturer forverrer situasjonen framover.

Den danske rådgivningsorganisasjonen Seges har foretatt en analyse av året 2017 basert på regnskapstall for bøndene. Danske bønder sliter fortsatt og tøffest er det for husdyrprodusentene på Jylland.

Hver femte dansk bonde har en økonomi som Seges betegner som uholdbar. Det betyr at de har høy gjeld i kombinasjon og svak likviditet i kombinasjon med at de driver lite effektivt. Hver tredje bonde har en sårbar økonomi, mens halvparten av alle bruk betegnes som robuste.

– I gruppen av bønder med en uholdbar økonomi er hver tredje slik sett effektiv nok og kan overleve hvis det blir gjennomført en omstilling av virksomheten, skriver Seges. 

Kan ikke bare skylde på tørken

Uavhengig hvor i Danmark bonden bor, er det svineprodusentene som kommer dårligst ut når vi også tar med 2018. Årsakene finner vi i tørke med lave kornavlinger, dyrt erstatningskjøp av fôr og lave avregningspriser på svinekjøtt. Som en følge av dette er også smågrisemarkedet elendig.

Tørken i sommer er ikke nødvendigvis hovedårsaken til at bøndene sliter. Men i en presset situasjon med dårlige priser og høy gjeld, vil virkningen av en slik sommer bli tydeligst hos de som er minst robuste.

– Det er ikke rammevilkår og tørken alene som presser landbrukets økonomi. Det er i større grad de markante prisutslagene som rammer virksomheten. Disse er bøndene nødt til at ta høyde for, mener Landboforeningen Agri Nord .

Ser ikke lyst ut framover

For 2018 og 2019 forventer Seges større og betydelige underskudd i landbruket. Årsaken er at tørken kommer på toppen av en presset markedssituasjon. Så selv om 2019 produksjonsmessig blir et normalår, vil det likevel bli underskudd for de fleste bønder.

– Svineprodusentene blir rammet av en kombinasjon av lave avregningspriser, lave avlinger og høye fôrkostnader. En gjennomsnittlig svinebedrift vil tape 1,6-1,9 millioner kroner bare i 2018 (2,1-2,5 millioner norske kroner). Det tilsvarer omtrent fem årslønner for bonden, sier Klaus Kaiser hos Seges.