Høyrentemarkedet tikker og går mot vår

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,35 prosent avkastning til andelseierne i mars.

Rentepåslag på høyrentekreditter i både USA og Europa steg betydelig i mars, negativt påvirket av økt turbulens i de internasjonale aksjemarkedene. Det norske høyrentemarkedet holdt seg stabilt, da rentepåslagene på både «dobbel B» og «enkel B» kreditter i norske kroner steg marginalt i løpet av måneden. Samtidig vendte emisjonsmarkedet tilbake i Norge, da det ble plassert nye høyrenteobligasjoner for totalt 5,5 milliarder i løpet av måneden. 

Hittil i år har fondet levert 1,21 prosent avkastning, mens det er opp 5,31 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012, har Landkreditt Extra gitt 4,25 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 49 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.