Høyrentemarkedet har våknet opp fra sommerdvalen

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,77 prosent avkastning til andelseierne i august.

Fondet dro nytte av jevnt over stigende kurser, med et særskilt positivt bidrag fra vår investering i Melin, et selskap som utvikler betalingsløsninger for helsesektoren.

Mot slutten av måneden tok det fyr i markedet for nye høyrenteobligasjoner og det ble plassert nye lån for et samlet volum på 2,5 milliarder i august. Annenhåndsmarkedet våknet også opp fra sommerdvalen, med stigende grad av likviditet. Rentepåslagene på «enkel B» kreditter falt som følge av økt kjøpsinteresse, mens rentepåslag på «dobbel B» kreditter holdt seg stabile.

Hittil i år har fondet levert 3,88 prosent avkastning, mens det er opp 5,58 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012, har Landkreditt Extra gitt 4,40 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. 

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 48 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.