Hopp direkte til innhold

God start på året i det norske høyrentemarkedet

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,62 prosent avkastning til andelseierne i januar.

I det norske markedet ble det utstedt høyrenteobligasjoner for et samlet volum på 7,9 milliarder kroner i løpet av måneden. Alle enkeltposisjonene bidro positivt til avkastningen, og det ble en god måned for Landkreditt Extra. 

Aker, Aker Solutions og Norwegian Air Shuttle var blant noen av selskapene som plasserte nye lån i januar. Aktivitetsnivået i annenhåndsmarkedet var relativt moderat, men likviditeten i markedet vurderes fortsatt som tilfredsstillende. Rentepåslagene på «dobbel B» kreditter i norske kroner falt i løpet av måneden, mens rentepåslagene på «enkel B» kreditter holdt seg stabile.

Fondet er opp 6,63 prosent det siste året ved utgangen av januar. Siden oppstart i oktober 2012 har Landkreditt Extra gitt 4,27 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

Bredt utvalg

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 50 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere

Meravkastning

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.