Full rulle i det norske høyrentemarkedet

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga 0,48 prosent avkastning til andelseierne i mai.

Om Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje- og utstedernivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont

Se avkastning og fondsfakta

Markedet for nye høyrenteobligasjoner var brennhett i mai, da det ble plassert et rekordhøyt månedlig volum på 15,4 milliarder kroner i nye papirer. Det store fokuset på nye obligasjoner medførte betydelig lavere aktivitet i annenhåndsmarkedet, da investorer brukte mye tid på å vurdere nye investeringer. Rentepåslag på både «dobbel B» og «enkel B» kreditter i norske kroner holdt seg stabile gjennom måneden, uten noen store bevegelser på enkeltnavn.

Hittil i år har fondet levert 2,26 prosent avkastning, mens det er opp 5,07 prosent det siste året. Siden oppstart i oktober 2012, har Landkreditt Extra gitt 4,31 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 48 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

 

Sparekalkulator