Fortsatt økning i leiepris på kornjord

Mens leieprisen for kornjord fortsetter å stige, stagnerer verdien på jord til grasdyrking. Verdien av beite har gått ned.

Årets undersøkelse av jordleiepriser framlagt av landbruksdirektoratet viser at prisene for leie av jord til kornproduksjon økte med drøyt 6 prosent fra 2017. Imidlertid var det et fall i fjor, men i snitt for de siste 6 årene har leiepris for kornjord økt med over 3 prosent årlig.

Grønnsaksjord nærmer seg tusenlappen

Som middelverdier for landet er følgende middelpriser aktuelle per dekar på god jord i 2018 (med 2017 i parentes):

  • Grasdyrking           kr 263 (266)
  • Korndyrking           kr 369 (348)
  • Potetdyrking          kr 661 (662)
  • Grønnsaker/bær     kr 985 (982)
  • Kulturbeite            kr 66 (75)

Distriktsforskjeller for gras

Indeksen for jordleie ble satt til 100 i 2000. I 2013 var den relative verdien av jord til grasdyrking 101, altså ingen stigning. Siden det har den økt til 124 i 2018. De siste årene har verdien flatet ut og fra 2017 til 2018 var det en liten nedgang for landet samlet.

På Vestlandet gikk prisen ned med 20 kroner per dekar, mens den i Trøndelag økte med 22 kroner. I Telemark/Agder og Nord-Norge gikk prisen ned med henholdsvis 14 og 13 kroner per dekar. Middelprisen i Nord-Norge er 78 kroner per dekar, mens den for landet under ett er kr 263.

– I ein del område, særleg der det er mindre rift om areala, vert det framleis betalt for leige av areal i form av motytingar/naturalia. Denne forma for betaling er vanlegast for leige av grasareal og innmarksbeite. Slik betaling er vanleg i Nord-Noreg, på Vestlandet og i Telemark/Agder, men også på deler av Austlandet, skriver Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider.

Godt grunnlagsmateriale

Landbruksdirektoratet samler inn priser på jordleie. I alt har 295 kommuner bidratt med grunnlagsdata. Opplysningene er omregnet til en gjennomsnittspris for ulike regioner og ulike formål. Ved hjelp av en beregnet indeks kan tallene også være nyttige for justering av eksisterende jordleieavtaler.

Resultatet fra undersøkelsen er basert på kroner per dekar per år i de enkelte kommunene. Alle prisene blir vektet. Denne vektingen innebærer at man tar hensyn til hvor mye leid areal det er i hver kommune.