Flere som investerer på gården

Investerer i driftsbygninger
Flere bønder investerte i driftsbygninger i 2016 enn to år tidligere. Men gjennomsnittlig investert beløp har gått markant ned.

De nyeste tallene fra Landbruksundersøkinga presentert av SSB, viser at 7.000 bønder investerte i driftsbygningene sine i 2016. Ved forrige undersøkelse i 2014 var tallet 5.400. Men gjennomsnittlig investeringsbeløp var kr 577.000 i 2016, en nedgang på nær 18 prosent.

Var alt mye bedre før?

Også for 10 og 20 år siden var det rundt regnet 7.000 bønder som foretok investeringer i driftsbygningene sine. Så tallet i seg selv er ikke oppsiktsvekkende. Antallet holdt seg stabilt fram til 2011. Først i 2014 gikk antallet ned til 5.400.

Ut fra resultatet fra 2016 ser vi at 17 prosent av bøndene foretok investeringer. Men selv om antallet var omtrent det samme i 1997 og 2008 var andelen den gang henholdsvis 9 og 14 prosent. Ting kan tyde på at det er de satsingsvillige bøndene som er igjen nå.

Høyere investeringer for en generasjon siden

Relativt sett har også investeringskostnaden økt over tid. Når jeg skriver at nedgangen fra 2014 til 2016 er på nær 18 prosent, er det målt i 2016-kroner. Både i 2011 og 2014 lå investeringsnivået på rundt kr 680.000 per bruk.

Vi må tilbake til årtusenskiftet for å finne lavere investeringsnivå per bruk enn det tallene for 2016 viser. Dette gjelder både samlet for landbruket og for det enkelte bruk. Går vi en generasjon tilbake var imidlertid landbrukets totale investeringer i driftsbygninger nær 50 prosent høyere enn i dag målt i 2016-kroner.

Nedgang i maskininvestering

Tre av fire av jordbruksforetak hadde utgifter til vedlikehold av driftsbygningene i 2016. Samlet vedlikehold i landbruket utgjorde 1,8 milliarder eller omtrent 45 prosent av hva det investeres for. I snitt vedlikeholder en bonde driftsbygningene for snaut kr 60.000 i året.

Hver tredje bonde investerte i maskiner og redskap i virksomheten sin i 2016. Samlet investering i brukt eller nytt var 2,8 milliarder kroner, noe som betyr at den enkelte investerte i snitt for kr 217.000. Kronebeløpet per bruk er på samme nivå som det har vært etter 2000, men tar vi med inflasjonen er det en nedgang. I toppåret 2011 var snittinvesteringen over kr 300.000 målt i 2016-kroner.

Rundt 15 prosent av jordbruksbedriftene hadde kontrakter om leie av maskiner og redskap i 2016 og hadde cirka 900 millioner kroner i leasingkostnad for maskiner og redskap. Gjennomsnittlig betalt leasingleie var kr 114.000 kroner per bruk med leasing.