Fem tips for bedre likviditet

Tørkekrisen kan få en kraftig påvirkning på din likviditet. Vær tidlig ute med tiltak som gjør at du kan unngå en likviditetskrise.

Gårdskreditt

Gårdskreditt er en avtalt kredittramme med sikkerhet i landbrukseiendom som gir deg større økonomisk frihet.

Les mer om Gårdskreditt

1. Sørg for at produksjonen fortsetter

Vi hører historier om produksjonsdyr som sendes til slakt. Dette er en handling som kan virke positiv på kort sikt, men som er dramatisk på lang sikt. Det kan ta tid å bygge opp igjen produksjonen til det riktige nivået igjen.

Du må være villig til å forsøke nye løsninger for fôring av dyra selv om det koster mer. Her er det viktig å bruke rådgivningstilbudene som nå gis for å sette opp alternative fôrplaner. I en overgang kan det være riktig at kostnaden blir høy så lenge du klarer å opprettholde det produksjonsnivået som er riktig for deg.

2. Finn ut hva du vil mangle

Vi er nå kommet så langt at det er mulig å anslå med relativt stor nøyaktighet hvor mye fôr du mangler. Som husdyrbonde må du regne med å kjøpe inn fôret tidlig på høsten, selv om du først trenger det til vinteren.

I løpet av noen uker vil du som kornbonde også kunne anslå hvor mye lavere avling du får i forhold til normalen. Når pleier du å levere kornet?

Dette likviditetsbehovet må dekkes opp. Når du beregner et tall for dette, må du huske å ta med merverdiavgift i beløpet.

3. Ta kontakt med banken

For deg og banken er det viktig å opprette kontakt om behovet før likviditeten strammer seg til. Da er det lettere å finne gode løsninger. At du tar kontakt i god tid viser at du tar situasjonen på alvor og er en god leder.

Husk at banken ønsker å ha deg som kunde fortsatt. De har derfor flere alternativer de kan tilby alt avhengig av hvor god historikk og sikkerhet du har. Blant de mest nærliggende alternativene er utvidelse av driftskreditten hvis grensen ikke er satt opp mot det maksimale i forhold til omsetningen din.

Det kan også være aktuelt med en midlertidig kredittutvidelse i form av et kortsiktig lån. Ikke vær for ambisiøs når det gjelder nedbetalingstid. Det kan også være aktuelt å be om utsettelse med betaling av avdrag, det vil si at du bare betaler renter på lånene til banken i en avtalt periode.

4. Send inn søknad om avlingsskade så fort som mulig

Fristen for å søke om avlingsskadeserstatning er 31. oktober, men ikke vent! Skaden skal meldes inn så snart den er oppstått. Grunnlagstall og eventuelle fôranalyser må framskaffes. Ta kontakt med rådgivere og regnskapskontor for å fremskaffe disse dataene så fort som mulig.

Det er gitt signaler om rask saksbehandling. Det blir uansett en større saksmengde enn noen er forberedt på. Sørg derfor å være tidlig ute!

Det er for øvrig mulighet for å søke om forskudd på avlingsskadeserstatningen med inntil 70 prosent av beregnet erstatning. Dette vil også være likviditetsdempende i mange tilfeller. Kontakt ditt lokale landbrukskontor.

5. Utsett planlagte investeringer

Din totale likviditet vil også påvirkes av andre forhold. Vurder om det er mulig å utsette planlagte investeringer og større vedlikeholdsarbeider. Er du skogeier kan du vurdere muligheten for en ekstra hogst i høst. Skogeierforeningene er også innstilt på å bidra med forskudd før hogsten er gjennomført.

Du kan også vurdere om forskuddsskatten for de to siste terminene i høst kan reduseres. Spør regnskapsføreren din om å gjøre en vurdering av dette. Endringen må skje før 15. september.