Eierskiftet kan gjennomføres uten konflikt

Det er normalt ingen grunn til at det skal bli konflikt ved en gårdsoverdragelse i familien. Åpenhet og kommunikasjon er nøkkelen.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

I arbeidet med å veilede bønder ved generasjonsskifter opplever jeg i dag et sterkt fokus på en åpen og ryddig prosess. I tillegg er både selger og kjøper opptatt av rettferdighet i forhold til andre søsken. Her følger noen tips for hvordan dere kan gå fram.

Tydelig avklaring av hvem som skal overta

Odelsrekkefølgen praktiseres i stor utstrekning ved familieoverdragelsene. Men flere familier tør også stille spørsmål ved om ikke gården skal overdras til den som er best egnet. Det er enklest på gårder som typisk er en arbeidsplass og ikke bare et utvidet bosted.

Problemene oppstår når foreldre kommer med antydninger uten å være klar i talen. Det kan skje verbalt men også gjennom handling, for eksempel ved involvering av en av barna i drifta. Men også antydninger fra et av barna med ønske om å overta, kan oppfattes mer seriøst av foreldrene enn det var ment.

Klar tale er en forutsetning

Foreldre som er tydelige i sine meninger, kommer best ut av eierskifteprosessen. Forutsetningen er imidlertid at barna opplever at det som kommer er reflektert og at mor og far etter beste evne har tatt hensyn til alle sider.

Åpenhet og kommunikasjon er derfor en nøkkel. Men skal resultatet bli godt forutsetter det at mor og far er trygge på de avgjørelsene de tar. Erfaringen min er at det skaper usikkerhet og grunnlag for splid hvis barna involveres før mor og far selv har klarhet i hovedprinsippene for overdragelsen av gården.

Kan foreldre ha to hatter?

Selv med voksne barn vil foreldre alltid oppfattes som foreldre av sine barn. Barna kan derfor ha problem med å se at foreldre på en gård i tillegg er bedriftsledere. Denne rollen kan føre til at foreldrene peker på det barnet som egner seg best til å drive bedriften videre og ikke nødvendigvis den eldste.

Kombinasjonen av autoritet og kjærlighet er god ved en overdragelse. Det gjør at barna kan respektere en vanskelig avgjørelse. Det er etter min erfaring også grunnen til at man skal overdra gården mens man fortsatt har sin autoritet i behold. Erfaringen viser at foreldreautoriteten svekkes noen år etter pensjonsalder.

Ryddige avtaler og åpenhet rundt resultatet

En så viktig transaksjon må dokumenteres med takster og gode, skriftlige avtaler. På den måten skapes det ikke tvil om hva som er forutsetningene. Alle parter må huske på at overdragelser mens foreldrene er i live ikke er et arveoppgjør, men et salg.

Søsken bør selvfølgelig orienteres underveis om at prosessen går framover på en ryddig måte. Før underskriftene settes under avtaler og skjøte, må alle søsken orienteres om hva foreldrene har kommet fram til.