Dyrevelferd på dagsordenen

I forlengelsen av årets årsmøte for Landkreditt SA, hadde vi et fagprogram der dyrevelferd stod i sentrum. Dyrevelferd er et tema som opptar mange, ikke minst bonden selv.

Med oss på fagprogrammet hadde vi Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse, Ola Nafstad fra Animalia og Aslak Bonde, politisk kommentator. 

Fokus på god dyrevelferd

Norsk landbruk har høyt fokus på god dyrevelferd og mat som er trygg og av høy kvalitet. Vi ser at fokuset på dyrevelferd i det siste har ført til ganske store endringer for enkelte sektorer i landbruket.

Vi har i løpet av kort tid fått endret etterspørselen etter konsumegg til at flere dagligvarekjeder kun ønsker egg fra frittgående høner. Dette vil gjøre at en del bønder risikerer å måtte legge om produksjonen sin.

For pelsdyrnæringen er det en dramatisk endring ved at politikerne gjør helomvending og vil legge ned en hel næring, som for kort tid siden fikk grønt lys til å fortsette.

Parallelt med dette ser vi at oppmerksomheten også har vært rettet mot svinehold, beitedyr og kyllingproduksjon.

Videre har vi melkesektoren, der 40-45 prosent av gårdene fortsatt ikke tilfredsstiller lausdriftskravet som kommer om noen år. For Landkreditt SA som finansinstitusjon, er det særlig aktuelt å være oppdatert på dette, da flere av de sakene som har vært oppe den siste tiden påvirker bondens økonomi eller gjør at bondens investeringsbehov øker.

Strengere krav

Det var et faglig kompetent panel som møttes for å innlede om problemstillingen, og det er enighet om at dyrevelferd er et viktig tema. Ut fra et faglig perspektiv, så har nok Norge på de fleste områder god dyrevelferd. De offentlige kravene til dyrevelferd er strengere i Norge enn det som er standard ellers i Europa.

Vi ser også at det i flere produksjoner er vanlig med dyrevelferdsmessige tiltak ut over offentlige krav. Man ser at mange av de strengere kravene er drevet av politisk agitasjon, dyrevernsorganisasjoner og mer generelle samfunnstrender. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad disse påvirkningsfaktorene vil slå ut i tiden fremover, hvor fort kravene til endrede dyrevelferdstiltak vil komme, og hvilke utslag det vil gi.

Et landbruk i rask utvikling

Konklusjonen for Landkreditt som finansinstitusjon, er at vi i framtiden har et landbruk som fortsetter å utvikler seg i stor hastighet. Vi skal være med og følge landbruket og bidra til å fortsatt sikre finansiering av gode prosjekter.