Du skal få en dag i mårå...

Alle investeringer kan verdsettes som en funksjon av fremtidige innbetalinger. Men siden fremtiden normalt er forbundet med usikkerhet, ser de fleste på historiske data når de gjør investeringsvalg. Det er ikke alltid like fornuftig.


Sigurd Klev

Porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

All markedsføring av fondsprodukter skal ha følgende påskrift: «Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Fondets avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.»

For oss som forvaltere og tilbydere av spareprodukter er det riktig og viktig å informere våre kunder om dette. Vi skal ikke love mer enn vi kan holde. Og det som fremstår som god avkastning fra et fond i en periode, kan i en senere periode vise seg å være tuftet på flaks eller ufornuftig høy risikoeksponering i et marked i medvind.

Samtidig er det en kjensgjerning at gode forvaltningsresultater har en tendens til å tiltrekke nye investorer til produktene. Det er selvsagt hyggelig; for de fleste fondsforvaltningsselskaper er forvaltet kapital og inntekter to sider av samme sak.

Strategisk plan

Før man plasserer kapital i finansmarkedene, vil det være formålstjenlig å definere en overordnet plan for investeringene. Sentrale spørsmål er her hvilken tidshorisont sparingen har og hvor store kurssvingninger som aksepteres. Redusert risikoeksponering gir normalt reduserte avkastningsforventninger, i alle fall på lang sikt.

Deretter starter jakten på investeringsobjekter. Noen investerer i eiendommer som gir leieinntekter. Noen kjøper høyrisikoprodukter (derivater) som enten gir høy gevinst eller betydelige tap. Jeg skal her begrense meg til å knytte noen generelle kommentarer knyttet til valg mellom ulike aksjefond.

Stø kurs?

Det tilbys aksjefond for nær sagt enhver smak; fra fond med global eksponering og flere hundre selskaper i porteføljen til fond som fokuserer på utvalgte bransjer eller nisjer og som har investeringer i et begrenset antall porteføljeselskaper.

For indeksfond kan det forventes en verdiutvikling i takt med definerte referanseindekser. Aktivt forvaltede fond med konsentrerte porteføljer vil ha et større utfallsrom, når avkastning måles i forhold til generell børsutvikling. Det er derfor viktig å vurdere investeringsfilosofi, investeringsstrategier og målsettinger før man investerer i fond. Det er ikke sikkert at fond som topper en eller flere avkastningsrangeringer vil være blant fondene som leverer de beste resultatene fremover, og det er heller ikke sikkert at det er disse fondene som er best tilpasset dine preferanser for avkastningsforventninger og risiko.

Gårsdagens vinnere er ikke nødvendigvis morgendagens vinnere.

I samme båt

Fondsprodukter er kollektive innretninger. Alle andelseiere tar del i den samme verdiutviklingen.

Landkreditt Forvaltning tilbyr fond med tydelige investeringsmandater og klart definerte risikorammer.

Som ansvarlig forvalter for aksjefondet Landkreditt Utbytte har jeg et tydelig interessefellesskap med fondets øvrige andelseiere. Alle innbetalinger til min egen pensjonsordning blir investert i fondet som jeg forvalter. Dette betyr jo at mine fremtidige pensjonsutbetalinger vil være en funksjon av fondets forvaltningsresultater.

Risikoen er den samme for alle andelseierne i Landkreditt Utbytte. Denne risikoen er også grunnlaget for fondets fremtidige verdiutvikling. Fondets investeringsmål er å gi andelseierne best mulig avkastning på lang sikt for den risikoen fondet påtar seg.

Skribenter


Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global.


Sigurd Klev

Porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

Lars Kirkeby
Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Ulf Leinebø
Ulf Leinebø

Porteføljeforvalter for Landkreditt Norden Utbytte