Hopp direkte til innhold

Best på det jevne

Når du sikter mot toppen, må du tåle å komme sist. Jeg trives ikke på sisteplasser og søker derfor ikke mot førsteplasser. Defensivt, sier du? En vinnerstrategi over tid, sier jeg.


Sigurd Klev

Investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

Det er i teorien en klar sammenheng mellom risiko og forventet avkastning. Ingen fornuftige investorer vil ta mer risiko uten å få betalt for det i form av høyere forventet avkastning.

Men forventet avkastning er ikke det samme som realisert avkastning. Investorer må fortløpende justere prognoser og verdianslag i lys av ny informasjon. Ny informasjon kan overraske positivt. Og negativt.

Figuren under viser aktivt forvaltede aksjefond som fokuserer på Oslo Børs. Hvert av de røde punktene representerer et fond. Landkreditt Utbytte er markert med et blått punkt. Det sorte punktet markerer Oslo Børs Fondsindeks.

Langs den vertikale aksen vises årlig gjennomsnittsavkastning siste fem år. Langs den horisontale aksen vises volatilitet, et statistisk mål på kurssvingninger.

Høy avkastning er bedre enn lav avkastning. Lav risiko er bedre enn høy risiko. Landkreditt Utbytte har den best mulige plasseringen blant fondene som er representert i diagrammet.

Sharpe Ratio

Professor William F. Sharpe har satt spor etter seg i finansteorien. I 1966 introduserte han et måltall for prestasjonssammenligninger blant fond. Sharpe Ratio viser forholdet mellom avkastning utover risikofri rente sett i forhold til risikoen i et gitt fond.

Jo høyere dette forholdstallet er, jo høyere avkastning er levert per enhet risiko i en gitt periode. Sharpe Ratio er følgelig et mål på risikojustert avkastning.

Målt over de siste fem årene topper aksjefondet Landkreditt Utbytte Sharpe-rangeringen blant sammenlignbare fond. Dette betyr at fondet har levert de beste forvaltningsresultatene i perioden, når avkastningstallene justeres for risiko (kurssvingninger).

Stein på stein

Dæ æ jabnå så dræge, sies det på Jæren. Dette er vel uttrykk for en slags antitese til det urnorske skippertaket.

Har dette noen som helst relevans for meg som fondsforvalter?

Ja, helt klart!

Det er en helt sentral del av filosofien som ligger til grunn for forvaltningen av Landkreditt Utbytte.

Jeg balanserer alltid avkastningspotensialet fra investeringer opp mot risiko. Og så velger jeg bort de antatt mest risikable selskapene i investeringsuniverset.

Man vinner helt sikkert ikke aksjekonkurranser med denne strategien. I slike konkurranser gjelder det å treffe blink med et fåtall risikable investeringer som enten går til himmels eller til null…

Figuren viser aktivt forvaltede aksjefond som fokuserer på Oslo Børs.

Figur: Årlig gjennomsnittsavkastning siste fem år (%, vertikal akse) og volatilitet siste 5 år (horisontal akse). 

Landkreditt Utbytte har levert jevnt over gode resultater i de fem årene som har gått siden fondet ble etablert. Men det har ikke toppet noen av de fem 12-månedersperiodene siden 28. februar 2013.

Det er fristende å si heldigvis. Det har nemlig vært en klar tendens at fond som har toppet en av disse rangeringene, også har endt nær bunnen på en eller flere av de andre rangeringene.

Med en gjennomsnittlig plassering blant de 30 prosent beste i et utvalg av sammenlignbare fond, kommer Landkreditt Utbytte best ut på en rangering over fondenes tabellplasseringer i den siste femårsperioden.

Og tallenes tale? Jo, Landkreditt Utbytte har levert 16,93 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem årene, forutsatt at utbytteutbetalinger har blitt reinvestert i fondet. Dette tilsvarer 118,6 prosent akkumulert avkastning i perioden.

Skribenter


Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global.


Sigurd Klev

Investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

Lars Kirkeby
Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Ulf Leinebø
Ulf Leinebø

Porteføljeforvalter for Landkreditt Norden Utbytte