Hopp direkte til innhold

Avlingserstatning er ikke inntektsgaranti

Årets forsommertørke har rammet spesielt produsenter av korn og grovfôr. Her kan du lese mer om aktuelle tilpasninger

3,65 % i rente på driftskreditt

Driftskreditten er en konto for de daglige inn- og utbetalinger knyttet til driften av gården. Du betaler kun renter av det beløpet du har brukt.

Les mer og søk nå

Landbruksdirektoratet regner med rekord i antall søknader om erstatning ved "klimabetinget avlingssvikt". Ordningen gir ikke full dekning på noen måte. Du må regne med å dekke en del selv.

– Målsettingen er at satsene skal ha en akseptabel grad av treffsikkerhet i forhold til det økonomiske tapet. Hovedprinsippet for ordningen er at den skal være en hjelp gjennom en vanskelig økonomisk periode, og ikke en form for inntektsgaranti, står det i fatsettelsesbrevet fra Landbruksdirektoratet i 2015.

Du må dokumentere gjennomsnittsavling

Til grunn for beregning av gjennomsnittsavling legges dokumentert eller beregnet avling siste fem år før skadeåret.  Søker kan kreve at dårligste år erstattes med siste år før perioden.

– Det er et ufravikelig krav at salget av aktuell vare skal være dokumentert som en del av regnskapet, en hovedregel er at mengden skal være dokumentert i regnskapet. I saker hvor mengden ikke er dokumentert i regnskapet, må beregningen baseres på regnskapsbilag.

Beregning av erstatning

Alt fulldyrket og overflatedyrket jordbruksareal benyttet til vekster i aktuell vekstgruppe i skadeåret og i gjennomsnittsårene inngår i arealgrunnlaget. Areal fra søknad om produksjonstilskudd benyttes.

Skader i eksempelvis korn kan dokumenteres med bilder og inntegning på kart. I tillegg må landbrukskontoret, eventuelt landbruksrådgivningen, engasjeres for å dokumentere at avlingsmulighetene er tapt.

Erstatning ved avlingssvikt gis per vekstgruppe og foretak. Utbetalingene beregnes med grunnlag i en egenrisikoandel på 30 prosent per vekstgruppe. Maksimal utbetaling for ordningen med avlingssvikt er kr 750.000 per vekstgruppe. Det skal benyttes den samme definisjonen av vekstgrupper som for produksjonstilskudd.

Litt annet grunnlag for grovfôr

Grovfôr er i denne sammenheng en egen vekstgruppe. For beregning av gjennomsnittsavling ved avlingssvikt for grovfôr i foretak med husdyr benyttes fastsatte normavlinger.

Skadeårets avling beregnes som oppmålt lager av grovfôr høstet fra foretakets grovfôrareal. Fôring og beiting av grovfôrarealet legges til skadeårets avling beregnet etter normene for fôropptak i §15 i forskriften. Solgt grovfôr legges til skadeårets avling. Overliggende fôr fra forrige år blir regnet som skadeårets avling dersom overlagring ikke kan dokumenteres.

Alternativ utnyttelse

Det er fullt mulig å få produksjonstilskudd også for arealer som er tørkeskadet. Du må imidlertid sørge for at du driver det myndighetene kaller "vanlig jordbruksproduksjon". I praksis betyr det at du utfører de arbeidsoppgaver på jordet som forventes i et vanlig år.

Flere har foreslått at kornbønder som får liten avling skal så ettårig raigras for på den måten også avhjelpe grovfôrsituasjonen for andre bønder. Det kan være litt problematisk. Det er tillatt å "etablere en ny kultur i løpet av vekstsesongen" og likevel få erstatning for avlingsskade, men du må velge hvilken av de to vekstene du skal søke tilskudd for.