Årsmøtet i Landkreditt SA

Landkreditts årsmøte var samlet 15. og 16. mars for å behandle regnskapet fra konsernets 102. regnskapsår. Årsmøtet ga uttrykk for å være fornøyd med utviklingen i konsernet.

Landkreditts tillitsvalgte hadde god grunn til å være ­fornøyde med året 2017. Vi har god kurs mot å styrke vår evne til å oppfylle Landkreditts formål, og de ambisiøse målene som er satt i langtidsplanen er godt innen rekkevidde. Landkreditt skiller seg fra øvrige aktører i finansnæringen ved å være et samvirke som benytter overskuddet til medlemmene og kundenes beste.

Årsmøtet uttrykte tilfredshet med resultatene og jobben som er gjort, samtidig som de utfordret styret og administrasjonen på ikke å hvile på laurbærene, men fortsette å strekke seg mot å gjøre en enda bedre jobb for Landkreditts medlemmer.

En aktuell sak i Landkreditt denne vinteren er kjøpet av aksjer i Landbruksforsikring og salget av Landkreditt Finans, og dette kom naturlig opp som en av sakene som ble orientert om og diskutert under årsmøtet.

Kontinuitet i styret

Landkreditt har vært en organisasjon som har vært preget av lange linjer, og styresammensetningen er intet unntak i så måte.

Også i år ble valget gjennomført uten de helt store endringene. Knut A. Nordmo tok gjenvalg og fortsetter som styreleder. Eva Kaldahl ønsket ikke gjenvalg, mens Wenche Kristiansen ble valgt inn som nytt styremedlem.

Det ble også valgt et nytt varamedlem til styret, der Ove Aanestad ble takket av etter flere års tjeneste. Som nytt varamedlem til styret ble Marianne Storhaug Strøm valgt. Ragnhild Duserud fra Østfold ble valgt inn som nytt medlem av valgkomitéen.

Utvidet årsmøte

Vi har utvidet årsmøtet med fem representanter – fra 25 til 30. I tillegg til utvidelsen, har det vært noen utskiftninger. Derfor var det hele 12 nye representanter i årsmøtet denne gang. Et resultat av dette er bedre kjønnsbalanse, med en kvinneandel på ca 40 prosent.