Hopp direkte til innhold

Stadig flere bønder med høy gjeld

Bondens gjeld økte med 5 prosent i 2015. Rentekostnadene gikk ned med 7 prosent. Fortsatt har kvinner i landbruket lavere gjeld enn menn.

Gjennomsnittsbonden har 2 millioner i gjeld. Andel bønder med over 4 millioner i gjeld øker. Det er tall fra Landbruksundersøkingen 2015 fra Statistisk Sentralbyrå som viser dette.

Flere bønder med gjeld over 4 millioner

Hver femte bonde har mindre enn kr 100 000 i gjeld. I den andre enden av skalaen finner vi 14 prosent av bøndene som har over 4 millioner i gjeld. For første gang har snittgjelden økt til 2 millioner, noe som utgjør en økning på 5,4 prosent på ett år. Tallene omfatter både privat gjeld og næringsgjeld.

Utviklingen går mot et enten eller. Andelen bønder med mindre enn 4 millioner i gjeld, blir stadig mindre. Selv om totalt antall bønder går ned, har antall bønder med mer enn 4 millioner i gjeld økt med 17 prosent på to år.

Lavere renteutgifter

Det er saubøndene som har minst gjeld med 1,2 millioner kroner per bruk. I andre enden av statistikken finner vi brukerne med driftsformene blandet husdyrproduksjon og svin/fjørfe. Disse har i snitt 5 millioner kroner i gjeld. Over halvparten av brukerne med svin/fjørfe hadde mer enn 4 millioner kroner i gjeld. Tilsvarende andel for brukere med driftsformen sau var under 5 prosent.
Renteutgiftene for bønder utgjorde nær 2,7 milliarder kroner i 2015. Per bruker utgjorde dette kr 68 000. Dette er kr 5 000 mindre enn året før. Tar en med tall for ektefelle/samboer, utgjør gjeld og renteutgifter til henholdsvis 89,9 og 3,2 milliarder kroner.

Kvinnelige gårdbrukere har mindre gjeld

Om lag 15 prosent av de personlige brukerne er kvinner. De kvinnelige brukerne hadde i gjennomsnitt 1,5 millioner kroner i gjeld mot 2,1 millioner kroner for menn. I denne sammenheng er det riktig også å vurdere inntektsforskjellen mellom kvinner og menn i landbruket. Den gjennomsnittlige bruttoinntekten for kvinnelige brukere i 2015 var 25 prosent lavere enn bruttoinntekten for de mannlige brukerne.

Kilde: SSB Gårdbrukernes inntekt og formue, 2015