Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Siden 2002 har Bygdeforskning med utgangspunkt i en nasjonal spørreundersøkelse til bønder registrert en jevn vekst i bruken av utenlandsk arbeidskraft fram til 2008. Denne veksten ser nå ut til å ha stabilisert seg.

Stabil andel som bruker utenlandsk arbeidskraft

I 2004 rapporterte rundt 9 prosent av brukene at de brukte utenlandsk arbeidskraft. I årene etter 2008 har andelen ligget rundt 16-17 prosent. Det gjennomsnittlige antallet arbeidsinnvandrere per bruk var i 2016 3,9 utenlandske arbeidere.

– Vi ser at det er en svak økning i den gjennomsnittlige lengden på oppholdstiden til arbeiderne. Dette har økt fra 3 måneder i 2008 til 3,9 måneder i 2016. Dette gjenspeiler sannsynligvis at utenlandsk arbeidskraft etter hvert også benyttes til annet enn tradisjonelt sesongarbeid, skriver Bygdeforskning.

Prosenttall gir et litt fordreid inntrykk

Bygdeforskning konkluderer med at bruken av utenlandsk arbeidskraft øker jevnt i melkeproduksjonen. Mens kun i underkant av 10 prosent av brukene i 2004 benyttet utenlandsk arbeidskraft, er denne andelen i 2016 økt til i overkant av 20 prosent. 

– Det er grunn til å tro at økningen av arbeidsinnvandrere i melkeproduksjonen henger sammen med økningen i relativt store produksjonsenheter og drift i store fjøs der samdriften er avsluttet, skriver Bygdeforskning.

Bildet blir et annet hvis en ser på antall melkeprodusenter som bruker utenlandsk arbeidskraft. Årsaken er at antallet produsenter har gått kraftig ned i perioden. Ut fra antall produsenter og andelen Bygdeforskning har kommet fram til, brukte drøyt 2.000 produsenter utenlandsk arbeidskraft for ti år siden, mens antallet i 2016 var under 1.900.

Fortsatt grøntsektoren med flest arbeidsinnvandrere

Ikke overraskende er det størst bruk av sesongarbeidere fra utlandet i produksjoner som frukt, bær og grønnsaker. Her bruker 3 av 10 produsenter utenlandsk arbeidskraft.

Det hadde vært interessant hvis Bygdeforskning kunne fått fram tall som viser omfanget av arbeidsinnsatsen gjennomført av arbeidsinnvandrerne. På den måten hadde vi sett hvilken betydning dette har for å få produsert mat i Norge.

Bygdeforskning: Stabil bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk