Skattenyheter for bønder

Bedre pensjonssparing, fradrag for investering i nystartede selskap og skogsameier som får ettergitt skatt, må sies å være gode nyheter også for landbruket.

Regjeringen har lagt fram revidert nasjonalbudsjett for 2017. Her har jeg plukket ut de nyheten som har størst virkning for landbruket.

Positiv fornyelse av pensjonssparing

I mange år nå har vi som rådgivere frarådet deg å bruke ordningen med pensjonssparing med fradragsrett i alminnelig inntekt på selvangivelsen. Årsaken er at mens fradraget ga deg 25 prosent (2016) skattefordel, ville uttaket bli beskattet som ordinær pensjon, det vil si med høyere skattesats.

Nå foreslår regjeringen en omlegging som bør gjøre ordningen mer attraktiv. Også uttaket skal beskattes som alminnelig inntekt. Årlig sparebeløp er økt til kr 40.000 og det er ikke noe tak for samlet sparebeløp. Det blir som tidligere ikke beskatning underveis hverken av formue eller avkastning.

Også økt pensjonssparing for næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har i tillegg mulighet til å avsette 4 prosent av næringsinntekten til pensjonssparing. Nå foreslår regjeringen å øke avsetningsmuligheten til 6 prosent, slik at den samsvarer med mulighetene man har for ansatte.

Både ordningen for selvstendig næringsdrivende og endringen av individuell pensjonssparing (IPS) skal ha virkning fra og med 2017. For sistnevnte ordning krever en forskriftsendring at saken må på høring først.

Investormulighet for nystartede selskap

Det skal bli mer attraktivt for investorer å satse kapital i oppstartsselskaper. Kanskje det kan være noen i landbrukets som på den måten kan friste investorer til å bidra med kapital?

Investorer som vil binde kapitalen sin i minst 3 år, kan få fradrag i alminnelig inntekt for aksjeinnskudd på opptil kr 500.000 årlig. Minimum investeringsbeløp er kr 30.000 og kan ikke foretas av nærstående.

Selskapene må ikke være mer enn 6 år gamle, må ha mindre enn 25 årsverk og omsetning eller balanse under 40 millioner kroner. I tillegg må det være et lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner. Så her vil flere gründere innenfor landbrukets nye næringer være aktuelle.

Skogsameier får ettergitt tidligere betalt skatt

Som tidligere varslet skal skattefritak for frivillig vern av skog også gjelde skogsameier. Fritaksregelen som kom i 2005 gjelder personer. I og med at skogsameier i skattemessig forstand sees på som deltakerlignede selskap, ville regelen ikke omfatte disse.

Fra og med 2017 gjelder regelen om skattefritak også selskap. Det som er nytt i revidert nasjonalbudsjett er at det sies i klartekst at hvis de sameiene som tidligere har blitt beskattet sender klage til Skatteetaten, skal de få ettergitt skatten gjennom såkalt skattelemping.

Les mer om pensjonssparing fra Landkreditt Bank

Aktuelt