Hopp direkte til innhold

Formuesskatt? Nå har det kommet nye skatteregler

Fra årsskiftet er det innført en rekke endringer i skattereglene for de som er i formuesposisjon.

For inntektsåret 2017 er det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent i formuesskatten for en rekke finansielle instrumenter. Aksjeandelen av andeler i verdipapirfond er omfattet av rabatten. Rabatten gjelder bare eiendeler som den formuesskattepliktige eier direkte, ifølge Verdipapirfondenes forening (VFF).

Videre har Stortinget besluttet å innføre en ny ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond (med minst 80 prosent aksjeandel) som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende. Ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2017, men detaljene i regelverket er ennå ikke fastsatt.

Det vil bli gitt adgang til at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen uten at det utløser skatt.

Beskatning av aksjeinntekt for personlige andelseiere

Personlige andelseiere er omfattet av aksjonærmodellen. Avkastningen beskattes først når andelene selges (realisasjon) eller hvis fondet deler ut utbytte.

Aksjonærmodellen innebærer at aksjeinntekter som overstiger et skjermingsfradrag multipliseres med en oppjusteringsfaktor på 1,24 før de legges til alminnelig inntekt. Andelseier må dermed betale 29,76 prosent skatt på den delen av avkastningen som overstiger skjermingsrenten. Årlig avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Skjermingsrenten skal tilsvare årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler fratrukket skatt + 0,5 prosentpoeng.

Skjermingsrenten for det enkelte inntektsår baseres på årsgjennomsnittet for det aktuelle inntektsåret og blir derfor først fastsatt tidlig i det påfølgende året.

Formuesbeskatning

Andel i verdipapirfond verdsettes ligningsmessig til andelsverdien 1. januar i ligningsåret.
Aksjeandelen i verdipapirfond gis en verdsettelsesrabatt på 10 prosent. Dersom aksjeandelen i fondet er over 80 prosent verdsettes fondet ligningsmessig til 90 prosent av andelsverdien. Er aksjeandelen under 20 prosent gis det ingen verdsettelsesrabatt.

Aksjeselskap er fritatt for formueskatt, og er således ikke omfattet av verdsettelsesrabatten.