Hopp direkte til innhold

Nøkkeltall for Landkreditt 2016

Landkreditt hadde gode resultater og solid volumvekst for både landbruk og personmarked i 2015, med totalt 19 prosent utlånsvekst. Både volumveksten og resultatet er historisk godt og bidrar til å øke vår evne og til å følge et landbruk i utvikling, også i fremtiden.

Årsresultatet for Landkredittkonsernet i 2016 var 177 millioner kroner. Til sammenligning var konsernets årsresultat i 2015 på 508,3 millioner kroner, men dette inkluderer salget av Landkredittgården. Justert for salget, var årsresultatet i 2015 på 154,1 millioner kroner. Resultatene for 2016 er historisk gode.

Utlånsvolumet til landbruket økte med 12,6 prosent i 2016. Av Landkreditt Banks forvaltningskapital på drøye 20,5 milliarder kroner, var 11,5 milliarder lånt ut til landbrukskunder. Den høye volumutviklingen i utlån på landbruk er en sterk indikator på at Landkreditt er konkurransedyktig.

Her er noen utvalgte nøkkeltall og utviklingen for disse de siste fem årene.

Årsresultat

Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. Resultatet i 2015 er spesielt påvirket av salget av AS Landkredittgården.

Utlånsvekst i prosent

Konsernet har en god utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det over tid være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening.

Innskuddsvekst i prosent

Innskudd er konsernets viktigste finansieringsform. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet. Landkreditt Bank hadde ved årsskiftet en innskuddsdekning på 87,4 prosent.

Ren kjernekapitaldekning i prosent

Sterkt økende formelle minimumskrav til kapital har medført at konsernets soliditet er styrket gjennom tiltak for å øke inntjeningen. Landkreditt Bank er i DnBs bankrapport nylig rangert som den 9. best veldrevne banken i Norge, noe som har resultert at banken har fått økt sin credit score fra a- til a.

Les mer om tallene ved å følge denne linken.