Nei til fondsordning for jordbruket

Årets forslag til statsbudsjett er lagt fram. Det er ingen dramatiske endringer for landbruket, men noen viktige punkt bør du få med deg.

I regjeringsplattformen av 2013 varslet regjeringen at de ville åpne for en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket. Både næringsorganisasjonene og Stortinget har etterlyst framdriften knyttet til denne saken. I årets statsbudsjett konkluderer regjeringen med at de ikke vil innføre en slik ordning.

– En fondsordning for jordbruket ville medvirke til dårligere ressursbruk, et mer komplisert skattesystem med mer byråkrati og en usynliggjøring av en støtte som ventelig langt ville overgå provenytapet av dagens skogfondsordning.

Skogsinntekt uten moms

Mange skogeiere har fra og med 2016 gått over fra å regnes som næringsdrivende til å bli kapitalforvaltere. For mange har dette gitt lavere skattesats på inntekten fra skogen. Men fram til og med 2017 har du likevel vært merverdiavgiftspliktig for omsetning hvis den har oversteget kroner 50.000 i snitt over en fem-års periode.

Fra og med 2018 vil Regjeringen samkjøre reglene for merverdiavgift og skatt. Dette betyr at hvis du har en kapitalskog blir du fra 1. januar 2018 strøket av merverdiavgiftsregisteret. Ved hogst i skogen beholder du da merverdiavgiften.

På den annen side vil du ikke lenger få fradrag for merverdiavgift på investeringer i skogen. Hvis du i 2017 kjøper for eksempel motorsag får du fradrag for merverdiavgift, noe du ikke vil få i 2018.

Noe reduserte skattesatser

Skattesatsen for alminnelig inntekt er over noen år nå redusert fra 28 prosent til 24 prosent. For 2018 går satsen ytterligere ned til 23 prosent. Dette får betydning for renter og andre kapitalinntekter som for eksempel festeinntekter, forpaktningsavgift og inntekt fra kapitalskog.

Skattesatsene for personinntekt øker noe, men mindre enn reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt. Dette betyr at marginalskatten reduseres med mellom 0,1 og 0,5 prosent.Ved fastsettelse av formuesverdi for driftsmidler skal verdien i 2018 reduseres med 20 prosent. For 2017 er reduksjonen 10 prosent.

Redusert effekt av jordbruksfradraget

Satsene for jordbruksfradraget holdes uendret med maksimalt inntektsfradrag på kroner 166.400. Mens en del andre beløp justeres med prisstigning, blir denne stående fast. Effekten blir dermed mindre, noe departementet viser i sin oversikt over skatteeffekten dette har for næringen. Mens man i 2017 kalkulerer med en total skattebesparelse på 825 millioner kroner, forventes effekten å reduseres til 795 millioner i 2018.

Aktuelt