Hopp direkte til innhold

Modererer endringer av konsesjonsloven

Regjeringen har innsett at de ikke får flertall for sine mest radikale forslag til endring av konsesjonsloven. Nå får Stortinget saken til behandling. Forslagene vil fortsatt skape debatt.

Dagens politiske ledelse i landbruks- og matdepartementet ønsker primært å fjerne konsesjonsloven. Det vet de at det ikke er politisk flertall for i Stortinget.

Konsekvensen er at de i stedet lager forslag som reduserer virkningen av konsesjonsloven mest mulig. Noen av disse endringene er det flertall for, mens en rekke forslag er det tvilsomt om vil gå igjennom.

Tilleggsjord uten konsesjon hvis du har felles grense

Ved overdragelse av tilleggsjord og -skog til tilgrensende eiendom innføres det på visse vilkår unntak fra reglene om delings- og konsesjonsbehandling. Det betyr at eiendommer med felles grensepunkt kan kjøpe areal av hverandre uten prisbegrensning.

Før konklusjonen ble trukket ble også et alternativ med avstandsgrense vurdert. Her sier departementet at bestemmelse om avstand vil bli detaljert og åpne for mange ulike tvilstilfeller. Departementet mener at en regel om avstand vil slå uheldig ut som en generell regel.

Departementet foreslo at en som hadde leid et areal i 5 år kunne kjøpe jorda uten konsesjonsbehandling. De har imidlertid merket seg at mange går imot forslaget om å utvide unntakene til å gjelde leiealternativet og dropper det.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Størst enighet om at skog ikke skal ha priskontroll

Reglene om priskontroll foreslås endret slik at skogeiendommer uten jordbruksareal unntas fra priskontroll. For kjøp av bebygde eiendommer med både jord og skog er det ønskelig at skogarealet alene ikke lenger skal føre til at det blir priskontroll.

Departementet har merket seg at en del høringsinstanser gir uttrykk for at et unntak fra priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer kan føre til at flere enn i dag ved et eventuelt salg av eiendommen sin, vil ønske å dele fra skogen og selge den separat for å oppnå en høyere salgspris.

– Departementet mener at de samfunnsmessige fordelene ved å fastsette et unntak fra priskontroll for rene skogeiendommer er større enn ulempene ved at kommunene risikerer å motta noen flere søknader (om deling). 


Vil prisen på skog øke?

Flere av de kommunale høringsinstansene skriver at det er mulig at det vil bli etterspørsel etter skogeiendommer til henholdsvis jaktformål, utbyggingsformål og alminnelig friluftsliv. Gjennom det kan prisene for skog øker uten at prisøkningen reflekterer den avkastningen skogen kan gi.

– Departementet ser ikke bort fra at unntak fra priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer kan føre til at prisnivået ved overdragelse av slik eiendom øker ved familieoverdragelse.

Kilde: Prop. 92 L (2016-2017) Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.