Hopp direkte til innhold

Mer til grøfting og investering

Etter brudd i mai og bråk på Stortinget i juni, har partene i årets jordbruksoppgjør nå blitt enige om fordeling av midlene. Og alle hevder at de oppnådde noe.

– Vi har blant annet fått gjennomslag for å beholde målprisen for gris og det generelle beitetilskuddet. Omfordelingseffektene mellom produsentene er redusert, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, som har ledet fordelingsforhandlingene fra jordbrukets side.

– Avtalen gir styrka grunnlag for bruk av utmarksbeite, satsing på korn, frukt og grønt og gir særleg prioritet til vestlandsjordbruket. Dette har vore viktig for staten. Vi har no ein avtale som er i tråd med Stortinget sine føringar, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Mer og mindre til beite

Det generelle beitetilskuddet er i behold, men tilskuddssatsene på innmarksbeite er mindre enn det var i inneværende avtaleperiode. Tilskuddet til utmarksbeite øker. Beitetilskuddet for storfe har vært kroner 428 per dyr. På utmarksbeite øker denne satsen til kroner 628, mens den reduseres til kroner 350 på innmarksbeite.

Stortinget gjorde vedtak på målpriser, så det var ikke en del av forhandlingene. Men etter de ordinære forhandlingene var det stor skuffelse over at staten ville droppe målpris på gris. Nå er resultatet at gris er videre med i målprismodellen. Totalt sett utgjør økt målpris 150 millioner av rammens 625 millioner kroner.

Øker satsene for investering og grøfting

Det ble enighet om å øke midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler) med 60 millioner kroner. Det settes en øvre grense på 2 millioner kroner i tilskudd per prosjekt. Unntatt fra dette er Troms og Finnmark der maksimal støttesats settes til 35 prosent. 

Satsen for tilskudd til drenering økes med 500 kroner til 2.000 kroner per dekar. Ved annen grøfting økes satsen til 30 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 2.000 kroner per dekar. Endringene skjer for søknader sendt inn etter 1. juli 2017. 

Forhandling om fordeling

Etter brudd i forhandlingene 16. mai, sendte regjeringen saken til Stortinget med en ramme på 410 millioner kroner. Etter lange drøftinger i næringskomiteen endte avstemningen med et flertall hvor Venstre og regjeringspartiene ba partene gå tilbake til forhandlingsbordet.

Det partene skulle gjøre var ikke å forhandle alt på nytt, men fordele en noe høyere pott med midler. Rammen ble økt med 215 millioner kroner som budsjettmidler. Videre ble det åpnet for å omdisponere 130 millioner kroner av egenkapitalen i Landbrukets Utviklingsfond (LUF).