Mer effektiv sparing i aksjer

Etter noen år med mindre gode løsninger, er det nå mulig å få hjelp av skattereglene til å gjennomføre en mer effektiv og enklere sparing i aksjer.

Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler. Du kan like godt lære deg forkortelsen ASK med en gang. Er du allerede småsparer i aksjer og fond, må du merke deg overgangsregelen nå i høst.

Hvis du fram til i dag har ønsket å selge noen aksjer for så å kjøpe noen andre, har du blitt skattlagt for gevinsten før du kunne ha penger disponibelt til nye investeringer. Med aksjesparekonto slipper du å bli skattlagt for gevinsten inntil du begynner å ta gevinsten ut av kontoen.

På den måten blir det enklere for vanlige folk å reinvestere aksjegevinster. Til nå har det vært noe du kunne gjøre gjennom holdingselskap, noe som for de fleste ikke har vært aktuelt. Særlig for langsiktig sparing for eksempel til pensjon, blir dette en god ordning.

Slik gjør du

Du kan etablere en slik konto her i Landkreditt Bank. Innskuddet blir i form av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller andeler i aksjefond som du kjøper. Ved å beholde midlene på kontoen kan du kjøpe og selge uten å betale gevinst underveis.

I løpet av høsten 2017 kan du også overføre skattefritt aksjer og fondsandeler du allerede eier til aksjesparekontoen din. De blir da ført inn på kontoen med verdi tilsvarende det du en gang betalte for dem.

Og slik tar du pengene ut

Du har hele tiden mulighet til å ta ut skattefritt en verdi tilsvarende det du har satt inn. Tar du ut mer enn kostprisen, blir det overskytende skattlagt med 29,76 prosent, etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.

Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges som tidligere, det vil si på det tidspunkt generalforsamlingen vedtar utdeling. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved årets begynnelse. Dette innebærer at rene rentefond ikke omfattes av ordningen.