Melkerobot for mer enn 35 kyr

Først når du passerer en besetning på 35-40 årsskyr og det i tillegg har gått noen år, kan du se at en investering i robot gir bedre økonomisk resultat.

Årsaken til at en bonde investerer i en melkerobot er ofte mer begrunnet i andre årsaker enn ren lønnsomhet. Men nå har ny studie sett på hvor grensene går mellom et automatisk melkesystem (AMS) et konvensjonelt melkesystem (KMS).

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Robot ikke lønnsomt på små bruk

Studentene Hans Olav Aas Herje og Jonas Høva ved Norges Handelshøyskole, leverte i sommer en masteroppgave i økonomisk styring. Målet var å sammenligne lønnsomhet i besetninger med AMS i forhold til KMS. Mesteparten av datagrunnlaget fant de fra Tine Mjølkonomi.

– Vi fant at det var tydelige lønnsomhetsforskjeller mellom AMS- og KMS-bruk. For små bruk så vi at AMS-brukene gjorde det dårligere økonomisk enn KMS-bruk av samme størrelse, skriver studentene i oppgaven.

Resultatet blir bedre over tid

Brukene som hadde investert i melkerobot for mer enn fire år siden, og hadde 50 årskyr eller mer, hadde imidlertid høyere driftsresultat etter avskrivninger enn bruk med konvensjonelle melkesystem.

– Vi så at driftsresultatet steg mer for hver årsku på AMS-bruk enn på brukene med KMS. Denne effekten viste seg å være enda større for brukene som hadde investert i melkerobot for mer enn fire år siden. Resultatene kan også tolkes i retning av at AMS-bruk kan være mer lønnsomme allerede fra 35-40 årskyr og oppover, men dette fremstår ikke som like sikkert.

Kvalitetsutfordring i overgangen

Naturlig nok begrunnes mye av resultatforskjellen for små og større bruk i en relativt høy investeringskostnad. Ifølge DeLaval har deres melkerobot en kapasitet på om lag 75 kyr. Det betyr at små bruk ikke får utnyttet potensialet.

Men AMS-brukene oppnådde høyere inntekter pr årsku hovedsakelig som følge av høyere avdrått. Dette på tross av at det ble registrert lavere kvalitet de fire første årene.

– Den økte lønnsomheten på bruk som hadde investert i melkerobot for mer enn fire år siden knyttet vi hovedsakelig til en normalisering av melkekvaliteten, skriver Herje og Høva.