Lavere priser, men økt hogst

Ikke siden 1990 er det hogget så mye i norske skoger. Men skogeieren fikk 10 kroner mindre per m3 enn i 2015.

Det ble i alt hogd 10,3 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016. Det viser statistikken over Skogsavvirkning for salg fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette er 191.000 kubikkmeter mer enn i 2015. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/1990, har det blitt hogd mer tømmer for salg.

Prisen ned 50 prosent på 20 år

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Likevel gikk bruttoverdien av tømmeret ned med 1 prosent fra året før. Årsaken er at prisene er på vei nedover. Snittprisen var kr 329 per kubikkmeter. Målt i 2016-kroner var tømmerprisen for 20 år siden drøyt kr 500 per kubikkmeter.

Prisen i 2016 var 3 prosent mindre enn året før. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av lauvtrær har gått mest ned, med 15 prosent fra 2015. Prisen for skurtømmer av furu og gran gikk ned med henholdsvis 3 og 1 prosent.

To av tre store skogeier hogger årlig

Det ble avvirket tømmer for salg på 14.000 av landets 128.000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte i gjennomsnitt 1.170 kubikkmeter tømmer hver.
I løpet av 10 år er det hogst på 37 prosent av skogeiendommene. For eiendommer med over 5.000 dekar produktiv skog var det hogst for salg på rundt 65 prosent i 2016. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene. I Hedmark, der aktiviteten var størst, ble det hogd tømmer for salg på 22 prosent av eiendommene.

Privatpersoner eier det meste

Norge er et av de europeiske landene der privatpersoner eier mest skog, skriver SSB. Over 120.000 skogeiendommer blir eid av én eller flere privatpersoner. I alt var 79 prosent av det produktive skogarealet eid av personer, mens i underkant av 10 prosent av arealet var eid av staten. Andre eiergrupper er private selskaper, fylker og kommuner, bygdeallmenninger og dødsbo.

Kilde: SSB