Hopp direkte til innhold

Rentefond - en mulighet til høyere avkastning

Med Landkreditt Extra kan du utnytte muligheten til å få en høyere renteavkastning enn det du får i banken.

Spørsmål om fond

Har du behov for å snakke med oss om fond? Våre eksperter hjelper med å finne den riktige sparingen for deg.

Kontakt meg om sparing i fond

Rentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner (High-Yield markedet). Fondet investerer kun i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid (flytende rente) og inntil tre års gjenværende periode til endelig forfall.

Det siste året har stemningen i det norske High-Yield markedet endret seg til det bedre. Investorene har igjen begynt å sette penger i fond som investerer i slike obligasjoner. I forvaltningen av Extra fondet opplever vi nå en økende kjøpsinteresse for obligasjoner utstedt av solide låntakere, som for eksempel Aker og Norwegian. Kredittmarginene har kommet betydelig inn, men det bør fortsatt være potensiale for enda lavere marginer.

God kredittkvalitetet i porteføljen

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning både på bransjer og utstedere.

I kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet i 2014/2015, fikk en rekke låntagere problemer med å betjene gjelden sin. I Landkreditt Extra har vi arbeidet kontinuerlig de siste par årene med å forbedre kredittkvaliteten i porteføljen. Vi har stort fokus på å investere i solide utstedere. Fondet har i dag ingen investeringer i selskaper som er i noen form for restruktureringsprosesser. Eksponering mot de utsatte supply- og rigg-sektorene er minimal.

Meget solid avkastning det siste året

I perioden fra mars 2016 har Landkreditt Extra gitt over 10 prosent avkastning til andelseierne. Fra fondet ble etablert i slutten av oktober 2012 har fondet gitt 3,9 prosent årlig avkastning. Hittil i 2017 er avkastningen på 2,85 prosent. (Avkastningstall pr 7. mars).Figuren ovenfor viser fondets historiske avkastning.

Som figuren viser vil avkastningen kunne svinge en del over tid. Fallet i fondets avkastning i perioden fra slutten av 2014 til begynnelsen av 2016 skyldes i all hovedsak fallet i oljeprisen. Investorer i fondet må derfor ha en investeringshorisont på minimum 1-2 år og kunne tåle svingninger i fondets verdi. Den ekstra risikoen som disse svingningene innebærer vil over tid betale seg i en betydelig høyere avkastning på midlene enn det man kan oppnå på bankkonto.

Jeg vil vite mer om Landkreditt Extra.