Hopp direkte til innhold

Landkreditt Extra runder 5 år

Rentefondet Landkreditt Extra rundet nylig fem år og har siden oppstart levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,2 prosent.

Følg bloggen vår

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen finans og landbruk. Vi kaller det sunt bankvett!

Les bloggen her

Med dagens marginale betingelser på bankinnskudd, kan fondet være et egnet investeringsalternativ for investorer som ønsker høyere avkastning enn hva tradisjonelle renteprodukter kan tilby. Hittil i år har Landkreditt Extra levert 6,9 prosent avkastning til sine andelseiere, mens fondet er opp 8,0 prosent det siste året (avkastningstall per 31. oktober 2017).

Solid risikojustert avkastning

Den samlede avkastningen i fondets levetid har vært omtrent 23 prosent, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,2 prosent per 31. oktober 2017. Landkreditt Extra har levert solid avkastning hensyntatt underliggende risiko, målt etter volatilitet (grad av kurssvingninger i de underliggende posisjonene).

Som figuren under viser vil avkastningen kunne svinge en del over tid og investorer i fondet må kunne tåle svingninger i fondets verdi. Fondet opplevde en unormalt ustabil periode i kjølvannet av det kraftige fallet i oljeprisen høsten 2014, men har levert stabil og høy avkastning siden første kvartal 2016. Samtidig har det norske høyrentemarkedet utviklet seg videre med hensyn til bransjespredning og blitt mindre sensitivt mot fluktuasjoner i oljeprisen.

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse, og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

God risikospredning på bransjer og utstedere

Utgangspunktet ved etableringstidspunktet var å tilby et relativt konservativt fond innenfor høyrente (high yield) delen av rentemarkedet. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid, og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av oktober var det kun flytende rente obligasjoner i fondet.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved utgangen av oktober 2017 var fondet investert i 47 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Høyrentefond tilbyr ennå god avkastning

Den ekspansive pengepolitikken som har blitt praktisert siden finanskrisen har medført historisk lave rentenivåer og dermed lavere forventet avkastning fra alle renteinstrumenter. Da Landkreditt Extra ble etablert i oktober 2012 var pengemarkedsrenten (3 måneder Nibor) 1,9 prosent, mens den ved utgangen av oktober 2017 var 0,8 prosent.

Med dagens marginale betingelser på bankinnskudd og forventet moderat avkastning fra obligasjonsfond med lav kredittrisiko, kan høyrentefond være et egnet investeringsalternativ for investorer som ønsker høyere avkastning enn hva tradisjonelle renteprodukter kan tilby.