Heller en fugl i hånden...

De siste årene har utbytteaksjer gitt høyere avkastning enn børsgjennomsnittet. De har også vært mindre risikable, målt ved kurssvingninger. Hvordan henger dette sammen?


Sigurd Klev

Porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

I teorien er det en klar sammenheng mellom risiko og forventet avkastning fra finansinvesteringer. Ingen rasjonelle investorer vil påta seg mer risiko hvis de ikke får betalt for det.

Alle er enige om at aksjer gir høyere avkastning enn bankinnskudd, i alle fall på lang sikt. Og alle rasjonelle investorer vil kreve høyere avkastning fra aksjer i høyt belånte tankrederier, sammenlignet med for eksempel gjeldfrie vannkraftprodusenter.

Det er i lys av dette interessant å se nærmere på figuren under. Den viser at amerikanske utbytteaksjer har gitt betydelig bedre avkastning enn den bredt sammensatte S&P 500-indeksen på New York-børsen siden våren 2009, da finanskrisen hadde sendt aksjekursene til et bunnivå.

Også i årene etter årtusenskiftet, da internett- og teknologiaksjer trakk S&P 500-indeksen nedover, ga utbytteaksjer høyere avkastning enn markedsgjennomsnittet.

Kan vi av dette tolke at utbytteaksjer er trylleformularet som nær sagt alltid gir investorene høyere avkastning og lavere risiko enn markedsgjennomsnittet?

Cash is king!

«Nei og atter nei», svarer teoretikerne. Investorene blir hverken rikere eller fattigere av at et børsselskap utbetaler utbytte til sine eiere.

Men like fullt har altså amerikanske utbytteaksjer blitt fem ganger mer verdt mens gjennomsnittsaksjen målt ved S&P500-indeksen «bare» har blitt firedoblet i verdi siden våren 2009. Hva er forklaringen?

Vel, en veldig enkel forklaring kan jo være at det er bedre med én fugl i hånden enn en flokk på taket. Som de sier det i utlandet: «Cash is king.»

Og ettersom risikofri avkastning har vært tilnærmet lik null de siste åtte-ni årene, har kapitaleiere blitt tvunget til å investere i risikoutsatte aktiva for å minst opprettholde pengenes kjøpekraft over tid. Dette har bidratt til å øke etterspørselen etter aksjer generelt – og utbytteaksjer spesielt – i denne aktuelle perioden.

Flere av de mest lønnsomme børsselskapene har dessuten kjøpt tilbake egne aksjer de siste årene. Etterspørselen etter utbyttebetalende aksjer har økt. Det samme har åpenbart skjedd med verdsettelsen av disse.

Modne selskaper

Det er en klar overvekt av modne selskaper som betaler utbytte. Modne selskaper kjennetegnes gjerne ved at de har etablert sterke merkevarer, at de har robuste forretningsmodeller, at de har god kredittkvalitet og at de genererer kontantstrømmer som er høyere enn det som trengs til daglig drift.

For styre og ledelse kan det virke disiplinerende at overskuddslikviditet utbetales til eierne. Og siden eierne i stadig sterkere grad vet å verdsette utbyttebetalinger, bidrar disse til å øke selskapets aksjeverdier. Selskaper som etablerer en troverdig utbyttepolitikk tenderer til å verdsettes høyere enn sammenlignbare selskaper som ikke betaler utbytte.

Fortsatt attraktive

Etter de siste årenes kraftige kursoppgang på børsene, begynner noen å bli nervøse og realiserer gevinster fra sine aksjeinvesteringer.

Ingen har blitt fattige av å ta gevinster. Men man blir vel heller ikke så mye rikere?

Slik jeg ser det, er det fortsatt gode grunner til å vente kursoppgang fra norske utbytteaksjer. For de fleste vil risikofrie plasseringer i rentemarkedet være tapsbringende forretninger, når man hensyntar skatter og inflasjon.

Det neste året ventes Landkreditt Utbytte å motta utbyttebetalinger tilsvarende mer enn fem prosent av dagens porteføljeverdi. Inntjeningen estimeres til åtte prosent av porteføljeverdien.
I skrivende stund er referanserenten i det norske pengemarkedet 0,8 prosent.

Skribenter


Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global.


Sigurd Klev

Porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

Lars Kirkeby
Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Ulf Leinebø
Ulf Leinebø

Porteføljeforvalter for Landkreditt Norden Utbytte