Hopp direkte til innhold

Flere gårder kan selges konsesjonsfritt

Stortinget har vedtatt endringer i landbrukets eiendomslover. Det fører til at flere slipper konsesjon ved salg og 13.600 gårder ikke lenger er odelseiendommer.

Denne regjeringen har forsøkt å endre konsesjonsloven siden høsten 2013. Det har vært en drakamp mellom regjeringen og det politiske flertallet på Stortinget. Nå er vedtakene gjort, men Venstre varsler at de ønsker vurdert mer liberalisering av konsesjonsloven.

Interessert i landbruk?

Hver uke legger vi ut rykende ferske landbruksartikler i bloggen vår.

Følg bloggen vår her

Jon Georg Dale er fornøyd

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier at en rekke forslag som ble fremmet av regjeringen nå har fått flertall. Sannheten er at Dale innså at han ikke kunne fremme alle de forslagene han ønsket fordi det ikke ville bli flertall for dem.

– Endringane som er vedtekne i dag legg betre til rette for ein eigedoms- og bruksstruktur som kan gi aktiv drift og i større grad for dei som driv eigedomen som eigar. Jeg er glad for at Venstre har bidratt til eit lovverk som gir økt mulighet for å følge opp Stortingets ambisjoner for norsk landbruk, sier Dale på departementets hjemmesider.

Økt arealgrense for konsesjon, boplikt og odel

Venstre ga sammen med Høyre og Frp flertall for regjeringens forslag om å heve arealgrensa for konsesjon, boplikt og odel fra 25 dekar fulldyrket og overflatedyrket jord til 35 dekar. I følge tall fra regjeringen betyr dette at rundt 3.700 eiendommer fritas for konsesjon, rundt 12.300 eiendommer fritas fra boplikt ved salg innen familien og 13.600 eiendommer blir odelsfrie.

For rene skogeiendommer fjernes priskontrollen. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at det fortsatt vil være konsesjonsplikt for disse eiendommene, men et av momentene ved vurderingen, nemlig "samfunnsmessig forsvarlig pris" skal ikke trekkes inn.

Skogen skal diskuteres videre

Høyre og Frp ønsket at skogeiendommer under 3.000 dekar skulle fritas for all konsesjonsbehandling. Venstre vurderte å støtte dette forslaget. Saken endte med at Høyre og Frp, etter å lide nederlag på sitt eget forslag, gikk sammen med Venstre i å be om en mer generell utredning av liberalisering av loven.

Venstres opprinnelige forslag var å be om utredning av tre alternativer. Det mest ytterliggående er konsesjonsfrihet for alle skog- og utmarkseiendommer. Alternativet er full konsesjonsfrihet for skogeiendommer under 3.000 dekar. Det tredje punktet de ønsker utredet er å heve arealgrensen på 500 dekar produktiv skog for kombinerte eiendommer.

Driveplikt hele eiertiden

I jordloven ble det vedtatt både presiseringer og endringer. Presiseringen er at driveplikten gjelder hele eiertiden. Dette innebærer ingen realitetsendring. For driveplikt som oppfylles ved bortleie oppheves det lovbestemte vilkåret om at eiendommen må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Eier av jord får nå plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen.