Hopp direkte til innhold

Fire ekstremt gode år med Landkreditt Utbytte

Fire år etter oppstart kan aksjefondet Landkreditt Utbytte vise til veldig god risikojustert avkastning og nærmere tre tusen fornøyde kunder.

Spørsmål om fond

Har du behov for å snakke med oss om fond? Våre eksperter hjelper med å finne den riktige sparingen for deg.

Kontakt meg om sparing i fond

Fondet har i perioden gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17,2 prosent, basert på tall ved utgangen av februar.

Sagt på en annen måte, dersom du investerte 100.000 kroner når fondet ble etablert 28. februar 2013, ville de pengene ha vokst til 188.762 kroner i dag. Eksemplet forutsetter at utbytter som har blitt utbetalt til andelseier har blitt reinvestert i nye fondsandeler.

En velprøvd forvaltningsmodell

Landkreditt Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i utbyttebetalende selskaper og egenkapitalbevis hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering, og som har en etablert utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

- Jeg kjøper aksjer i lønnsomme selskaper som har en forståelig forretningsmodell, og jeg tar aktive aksjevalg med et langsiktig tidsperspektiv, sier Sigurd Klev, investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning og forvalter av Landkreditt Utbytte.

Årlig utbyttebetaling

Landkreditt Utbytte betaler et årlig utbytte til andelseierne basert på foregående års mottatte utbyttebetalinger fra porteføljeselskapene. Utbyttebetalinger fra fondet skjer normalt i juni. Det siste års utbyttebetalinger er kjente, forutsatt at aksjonærene godkjenner disse. 

- Vi vet derfor allerede nå at årets utbyttebetalinger blir høyere enn foregående års utbetalinger. Aktuelle estimater indikerer at neste års utbyttebetalinger vil øke ytterligere, sier Sigurd Klev.

Ned i sjømat, opp i bank   

Porteføljen har endret karakter det siste året. Nye selskaper har blitt inkludert mens andre har blitt solgt helt ut. I mars i fjor var 24 prosent av fondets midler eksponert i sjømat, mens vi kun hadde 8 prosent i sjømat ved utgangen av februar i år. Tilsvarende hadde fondet 27 prosent av fondet midler plassert i banker og egenkapitalbevis i mars i fjor, den andelen er økt til 37 prosent ved utgangen av februar i år.

Det siste året har fondet levert 28,2 prosent avkastning. I denne perioden kan rundt regnet to tredjedeler av fondets samlede avkastning tilskrives bidrag fra banker og andre finansrelaterte selskaper. Sjømatsektoren bidro med 20 prosent avkastning mens øvrige virksomheter i sum bidro med rundt regnet 13 prosent av periodens verdistigning i fondet.

Mange overraskelser

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Forvalter Sigurd Klev påpeker at fondets investeringsstrategi nå har blitt testet i en periode med kraftig oljeprisfall, og – det siste året – i en periode med kraftig oljeprisoppgang.

- Vi kan også se tilbake på en periode med reduserte utbyttebetalinger fra banksektoren, som en konsekvens av at myndighetene har økt kravene til soliditet. Det siste året har vi videre blitt overrasket av britenes «Brexit» og av presidentvalget i USA, uten at dette har påvirket verdiutviklingen i Landkreditt Utbytte i nevneverdig grad, sier Klev.

Jeg vil vite mer om Landkreditt Utbytte