Et marked i endring

Det norske høyrentemarkedet blir sakte men sikkert mindre eksponert mot svingninger i oljeprisen. Dette er positivt for investorer i norske høyrentefond.

Lars Kirkeby
Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Oljeprisen har historisk hatt betydelig innvirkning på avkastningen i det norske høyrentemarkedet, grunnet stort innslag av selskaper som er direkte eksponert mot oljeprisen. Ved utgangen av 2013 utgjorde obligasjoner utstedt av selskaper innenfor olje og oljeservice omtrent 63 prosent av det totale norske høyrentemarkedet. Da oljeprisen stupte gjennom andre halvår 2014, ble kursene på obligasjoner som var direkte eksponert mot oljeprisen sterkt negativt påvirket.

Volumvekst

Etter en periode med noe lavere aktivitetsnivå, har det norske høyrentemarkedet igjen opplevd volumvekst, grunnet mange nyemisjoner inneværende år. Videre ser vi en veldig positiv utvikling med hensyn til mulighetene for risikospredning, da flere selskaper i ulike sektorer ønsker å benytte dette markedet som kilde til finansiering. I november 2017 har dermed andelen obligasjoner som er direkte eksponert mot oljeprisen falt til rundt 40 prosent.

Figur 1: Totalt utestående volum i rentemarkedet (millarder kroner, venstre akse) og andel volum direkte eksponert mot oljeprisen (%, høyre akse). 

221 milliarder kroner

Det totale norske høyrentemarkedet utgjorde 221 milliarder per november 2017. Dette tallet inkluderer alle utestående høyrenteobligasjoner med norsk verdipapirkode, uavhengig av hvilken valuta obligasjonene er utstedt i. Som figur 2 viser, er oljeservice fremdeles det største enkeltsegmentet i det norske høyrentemarkedet, men markedet har blitt betydelig mer diversifisert sammenlignet med bare få år tilbake.

 


Figur 2: Sektorfordeling i det norske høyrentemarkedet per november 2017. Omfatter alle høyrenteobligasjoner, uavhengig av valuta.

Landkreditt Extra, som har mandat til å investere i foretaksobligasjoner utstedt i norske kroner, har et snevrere investeringsunivers enn det totale norske høyrentemarkedet. Hvis man ekskluderer obligasjoner i utenlandsk valuta, er fondets totale investeringsunivers omtrent 97 milliarder per november 2017.

Mindre sensitivt mot oljeprisen

En interessant observasjon er at andelen obligasjoner utstedt av selskaper innen olje og oljeservice er rundt 27 prosent, hvis man kun vurderer markedet for høyrenteobligasjoner i norske kroner. Dette kan forklares med at en stor andel av obligasjonene som blir utstedt i USD er direkte eksponert mot oljeprisen. Med andre ord, selv om investeringsuniverset i norske kroner er mindre enn totalmarkedet, er dette delmarkedet mindre sensitivt mot oljeprisen, sammenlignet med det norske høyrentemarkedet som helhet.  

Figur 3: Sektorfordeling i det norske høyrentemarkedet per november 2017. Omfatter alle høyrenteobligasjoner i norske kroner.

Vi forventer ytterligere volumvekst i det norske høyrentemarkedet i årene som kommer. I USA utgjør andelen finansiering fra kapitalmarkedet omtrent halvparten av foretakenes samlede gjeldsfinansiering. I Norge er tilsvarende andel under 20 prosent. I tillegg observerer vi at de nordiske bankene blir mer og mer selektive med hensyn til utlånspraksis overfor bedrifter i flere ulike segmenter.

7,1 prosent avkastning

Hittil i år har Landkreditt Extra levert 7,1 prosent avkastning til andelseierne (per 30 november 2017). Historisk avkastning er som kjent ingen garanti for fremtidig avkastning, men vi mener at norske høyrentefond fortsatt vil være et egnet investeringsalternativ for investorer som ønsker høyere avkastning enn hva tradisjonelle renteprodukter kan tilby.

Det norske høyrentemarkedet forventes å vokse videre i årene fremover og dette vil lede til et større investeringsunivers. Samtidig vil dette medføre større muligheter for risikospredning, både på sektor- og selskapsnivå. Selv om rentepåslag på norske høyrentekreditter har falt inneværende år, ser vi at absoluttnivåene på rentepåslag i det norske høyrentemarkedet ennå er vesentlig over de internasjonale markedene i USA og Europa.

Skribenter


Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global.


Sigurd Klev

Porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

Lars Kirkeby
Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Ulf Leinebø
Ulf Leinebø

Porteføljeforvalter for Landkreditt Norden Utbytte