Hopp direkte til innhold

Dette er de nye reglene for 2017

Nytt år og nye muligheter. Her er de mest aktuelle endringene for landbruket.

Oversikten nedenfor er ikke komplett. Jeg ber deg derfor lese mer gjennom lenkene nederst i artikkelen hvis det er områder du trenger å fordype deg mer i.

Nye søknadsfrister for tilskudd fra 2017

Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Landbruksdirektoratet har samlet den viktigste informasjonen i et informasjonsskriv for deg som skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid i 2017. 

Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige, gamle søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. I 2017 blir det i tillegg søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Aldri mer enn 50 prosent skatt

Skatt på alminnelig inntekt (kapitalinntekt mm) reduseres fra 25 til 24 prosent. Trinnskatten justeres slik at marginalskatt på personinntekt (lønn, næringsinntekt mm) holder seg på omtrent samme nivå.

Det betyr at for personinntekt for næring mellom 230 950 og 580 650 er marginal skatteprosent 37,8 prosent. Maksimal marginalskatt for næringsdrivende er 49,9 prosent.
Innslagspunktet for å betale formuesskatt er økt til kr 1 480 000 per person. Det betyr at for et ektepar betales ikke formuesskatt før de samlet har passert 3 millioner i netto formue. Skattesatsen for det overskytende er 0,7 prosent.

Startavskrivningen er fjernet

Saldogruppe D omfatter maskiner, redskap og inventar. Her er avskrivningssatsen 20 prosent. Det har i noen år vært mulig å foreta en startavskrivning i tillegg for nye driftsmidler på 10 prosent. Denne muligheten fjernes fra og med 2017.

For saldogruppe C, som blant annet omfatter varebiler, er avskrivningssatsen økt fra 20 til 24 prosent. Fra og med 2017 er det mulighet for å avskrive elektrisk drevene varebiler med 30 prosent.

Ut med gjennomsnitt i skog, inn med tømmerkonto

Det er vedtatt å erstatte gjennomsnittsligningen i skogbruket med en ordning med føring på tømmerkonto hovedsakelig etter mønster av gevinst- og tapskonto. Det innebærer at inntekten kan fordeles til beskatning over lenger tid enn tidligere.

Det er også vedtatt at uttak av skogfondsmidler som brukes til betaling av skogbruksplan får samme skattefordel som andre uttak fra skogfondskonto med skattefordel.
Frivillig vern av skog er skattefritt. Dette har til nå ikke vært tilfelle for de som eier skog i sameie. Fra og med 2017 skal skattefritaket også gjelde der skogen er eid i sameie gjennom deltakerlignet selskap.

Kassaapparat og naturskade

Fra 2017 er det innført nytt regelverk for kassasystem. Målet er å gjøre det vanskeligere å skjule kontantomsetning gjennom manipulasjon av kassasystem. Samtidig er det gjort endringer i bokføringsforskriften som særlig gjelder regler om dokumentasjon av kontantsalg, og unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg.

Dagens ordning med taksering ved lensmannsskjønn etter naturskade faller bort fra og med 2017. Du må nå selv dokumentere at det har skjedd en naturskade og hvor store kostnader som er nødvendige for å rette opp skaden. Det stilles gradvis strengere krav til dokumentasjonen, avhengig av hvor høyt beløp du søker erstatning for. I enkelte tilfelle kan Landbruksdirektoratet også innhente takst.

Den nye modellen for beregning av egenandel innebærer at det blir trukket en egenandel på 30 prosent for erstatning opp til kr 100 000, og en egenandel på 15 prosent for den delen av erstatningen som eventuelt overstiger kr 100 000.

Kilder:

Finansdepartementet:
Regelendringer fra 1. januar 2017
Skattesatser 2017

Landbruks- og matdepartementet:
Endring i lover og forskrifter som trer i kraft 1.1.2017