Det enkle er ofte godt nok

Vi tror europeiske aksjer vil gjøre det bedre enn amerikanske aksjer i de nærmeste årene. Her kan du lese hvorfor.


Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global.

Landkreditt Aksje Global er et bredt sammensatt globalt aksjefond. I forvaltningen av fondet har vi valgt å ha fokus på allokering mellom regioner, land og sektorer. Vi velger ut et knippe underfond som gjenspeiler den allokeringen vi til enhver tid mener er best. De underfondene vi benytter for å sette sammen fondets portefølje er både rene indeksfond, børshandlede fond (ETF’er) og aktive fond. Sammensetningen på enkeltaksje-nivå bestemmes helt og holdent av valgene av underfond.

Denne tilnærmingen til forvaltningen skiller seg klart fra de fondene hvor forvalteren gjør spesifikke selskapsvalg. Historikken viser at Landkreditt Aksje Global har klart seg godt sammenlignet med konkurrerende fond.

Fondet har de siste 5 år gitt en årlig avkastning til kundene på 18,0 prosent. Hittil i år er fondet opp 13,6 prosent (tall per 27. oktober 2017). Fondet oppnår også god score fra uavhengige ratingselskaper. Det enkle er ofte godt nok.

Kan fondets gode utvikling fortsette?

Verdens aksjemarkeder har vært inne i en lang og sterk oppgangsperiode siden finanskrisen slapp taket i mars 2009. Verdensindeksen, målt ved MSCI AC World (alle land) i amerikanske dollar, har i denne perioden steget med cirka 174 prosent. De aggregerte selskaps-resultatene har i samme periode steget med cirka 70 prosent. Prisingen av markedene målt ved PE-tallet (pris/fortjeneste) sett i forhold til forventet inntjening de neste 12 månedene har steget fra 10,7 i mars 2009 til 16,0 i dag.

FIGUR 1: I øverste panel vises kursutviklingen for verdensindeksen (oransje linje på venstre akse) og selskapsresultater (sort linje på høyre akse). I nederste panel vises prisingen (PE-tallet), som er kursutviklingen dividert på selskapsresultatene (oransje linje dividert på sort linje).

Den viktigste driveren bak børsoppgangen i årene 2011-2016 har ikke vært vekst i selskapsresultatene (den sorte linjen i figur 1 ovenfor). Sentralbankenes tilførsel av likviditet via nullrenter og store verdipapirkjøp har drevet avkastningskravet ned og prisingen kraftig opp. Dette er en utvikling som ikke kunne vedvare til evig tid.

Men som figuren viser, har det skjedd et positivt skifte i selskapsresultatene i løpet av de siste par årene. Dette skiftet er blant annet tuftet på en mer robust, synkron og selvbærende vekst i verdensøkonomien. En av de regionene som viser klare, positive tegn til økt vekst, er Europa. Årsveksten i BNP i andre kvartal 2017 steg til 2,4 prosent, opp fra 1,9 prosent ett år tidligere.

Vi velger oss Europa

Økt veksttakt i europeisk økonomi gjenspeiles i økte selskapsresultater. I figur 2 nedenfor har vi sammenlignet veksten i selskapsresultatene i Europa med tilsvarende i USA. I de siste årene har europeiske selskaper slått meget godt fra seg.

FIGUR 2: Veksten i de aggregerte selskapsresultatene for markedene i henholdsvis Europa eksklusive Storbritannia og USA. Det er benyttet historiske resultater over de siste 12 måneder.

Selv om veksten i europeisk økonomi er tiltagende, er det grunn til å tro at den europeiske sentralbanken vil fortsette å stimulere økonomien via negative styringsrenter og store verdipapirkjøp en stund til. Kombinasjonen av god tilførsel av likviditet og kraftig stigende selskapsresultater, er som oftest en medisin som fører til stigende børskurser. 

Som det fremgår av figur 3 nedenfor prises europeiske aksjer til en betydelig rabatt i forhold til amerikanske aksjer.

FIGUR3: Viser prisingen (PE-tallet) for henholdsvis Europa eksklusive Storbritannia og USA. Det er benyttet forventede selskapsresultater for de neste 12 måneder.

I den regionale allokeringen i Landkreditt Aksje Global har vi derfor valgt å legge en betydelig større andel av porteføljen i europeiske aksjer enn det en ren markedsvekting skulle tilsi (27 prosentpoeng overvekt i europeiske aksjer). Vi er samtidig sterkt undervektet i amerikanske aksjer (20 prosentpoeng), som vi mener er betydelig mer utfordrende priset. Vi tror europeiske aksjer vil gjøre det bedre enn amerikanske aksjer de nærmeste årene.

Det vil gagne kundene i Landkreditt Aksje Global. Vi tror på et godt år for fondet også i 2018!

Skribenter


Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global.


Sigurd Klev

Porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

Lars Kirkeby
Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Ulf Leinebø
Ulf Leinebø

Porteføljeforvalter for Landkreditt Norden Utbytte