Hopp direkte til innhold

Vil liberalisere jordbruket

Mindre styring av markedsordningene, mindre prioritering av tollvernet og større frihet for den enkelte bonde.

Regjeringen har i dag lagt fram sin melding til Stortinget om jordbrukspolitikken. I flere sammenhenger har det vært etterlyst en mer helhetlig utredning og grundig konsekvensvurdering om hva regjeringen vil med norsk jordbruk. Spørsmålet er om vi er nærmere et svar nå.

Bønder må tilpasse seg et svekket importvern

– Til de som vil fortsette å bygge opp tollvernet, må jeg si: Jeg tror dere tar feil. Risikoen er større framover ved å tro vi kan bygge opp tollvernet. Vi må styrke vår egen konkurransekraft. Den dagen det blir mer internasjonal konkurranse, vil bøndene dermed tåle den, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale under presentasjonen.
På grunn av internasjonal utvikling og handel ser han at dette er retningen. Han tror at gammel politikk kan holde i en fem års tid, men ikke lenger. Fordi utfordringene blir større på lang sikt, vil han ha en politikk som gjør at bonden kan etablere økt konkurransekraft.

Velger egen modell for markedsregulering

Statsråd Dale har lest rapporten om markedsregulering fra sist vinter, men synes ikke svarene passer. Han har valgt å utarbeide egne modeller. Dette gir individuelle løsninger for de ulike produktslagene. For svin er det ønskelig å fjerne målprisen.

Tine beholder markedsregulering for melk og Nortura for rødt kjøtt. Ellers fjernes markedsbalanseringen for andre produkter. I stedet skal nødvendige tiltak gjennomføres av staten etter behov. Dale fikk spørsmål fra salen om det ikke var underlig Frp-politikk å fjerne en ordning fra det privat og legge det over til byråkratene.

Tidligpensjonsordningen foreslås fjernet

Regjeringen opplever at tidligpensjonsordningen for bønder har redusert oppslutning, svekket måloppnåelse, er mindre relevant grunnet endringer i Folketrygden, og mange blir stengt ute av inntektsvilkårene.

Det foreslås at ordningen avvikles for nye tilskuddsmottakere. Tanken er å bruke midlene som blir ledige mot rekrutering i stedet, uten at tiltak nevnes konkret. Statsråd Dale sa på pressekonferansen at hun synes det var mer naturlig å hjelpe unge bønder inn i næringen, enn gamle bønder ut av næringen.
For å gi forutsigbarhet ved generasjonsskifte og for at jordbruket skal kunne tilpasse seg
endringene, kan en avvikling av ordningen varsles flere år i forveien.

Endring i kvorteregioner

Det blir ny debatt om kvoteregionene for melk. endelig kart er ikke tegnet opp, men målet er å få 10 regioner for melk. Det tilsvarer antall regioner som skal være etter at fylkene er slått sammen. Poenget er at det fortsatt skal være geografisk produksjonsfordeling.
For geitemelk blir det større endringer. for å få en bedre balansering i markedet foreslår regjeringen å gjennomføre en geografisk- og tidsavgrenset oppkjøpsordning av geitemelkkvoter.

Sentral prioritering av investeringsmidler

– Det er spesielt krevende at det i tillegg til nasjonale føringer er åpnet for at det kan utarbeides relativt detaljerte regelverk og føringer for de bedriftsrettede midlene på regionalt nivå gjennom det regionale partnerskapet. For mange kryssende hensyn kan svekke Innovasjon Norges lønnsomhetsvurdering av de enkelte prosjektene, og det kan også svekke graden av nasjonal måloppnåelse, skriver regjeringen i meldingen.

Regjeringen foreslår derfor at regionalt partnerskap ikke lenger skal ha mulighet til å utforme regelverk og detaljerte føringer for bruken av disse midlene. På den måten vil regjeringen kunne unngå at fylker gjør prioriteringer som er i strid med regjeringens politikk.

Dette var ikke med i meldingen

Avslutningsvis må nevnes et par områder som ikke er tatt med. Det ene gjelder eiendomslovene; konsesjon, odel og jordlov. Disse er delvis behandlet i høring tidligere i år, men det er etterlyst en samlet gjennomgang av eierskap i landbruket, blant annet aksjeselskaps rolle. Denne fikk vi ikke.

Så er skatteordninger heller ikke nevnt. Det betyr at løfte fra regjeringserklæringen fra Sundvollen om å vurdere fondsordning for jordbruket ikke blir tatt opp i denne stortingsperioden.

Stortingsmelding nr 11: Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon