Hopp direkte til innhold

Trekker Listhaugs brev tilbake

Listhaugs mye omtalte brev skal trekkes tilbake. Regjeringen gir i et nytt rundskriv klar beskjed om at priskontrollen fortsatt er gjeldende. Grensen for om priskontroll skal foretas er nå 3,5 millioner kroner.

I desember 2013 sendte daværende landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug, et brev til fylkesmenn og kommuner om praktisering av priskontrollen. Dette skjedde mens konsesjonsloven var ute på høring, men ministeren fant det riktig allerede før høringsfristen var ute å trekke sin konklusjon:

– Departementet henstiller derfor om at prisene partene har avtalt, ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon, skrev departementet i brevet.

Stortinget fastholder priskontrollen som prinsipp

Brevet har i tiden som har gått siden ført til en enda sterkere uthuling av priskontrollen. Gjennom forhandlinger i Næringskomiteen og senere vedtak i Stortinget, kommer det klart frem at det ikke er et flertall for å fjerne priskontrollen.

– Stortinget ber regjeringen presisere overfor landbruksforvaltningen, fylkesmannsembetet, kommunene og fylkeskommunene at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges, heter det i Stortingets vedtak av 16. februar. I et nytt rundskriv fastslår departementet at henstillingen som ble gitt i brevet fra 2013, skal bortfalle.

I behandlingen i Stortinget ble det foreslått en rekke endringer i konsesjonsloven som også berører priskontrollen. Flere av disse forslagene må utredes av departementet, da de ikke var en del av det opprinnelige forslaget fra regjeringen. Dette gjelder blant annet skog, økt arealgrense og kjøp av tilleggsjord.  

Ikke priskontroll under 3,5 millioner kroner

Men beløpsgrensen for om priskontrollen skal foretas, er nå endret slik Stortinget ba om. Her ba Stortinget regjeringen om å øke grensen fra 2,5 til 3,5 millioner kroner. Den forrige grensen har stått urørt siden 2012.

Grensen gjelder bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Det har også tidligere vært uttalt at man med "bebygde" mener eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I nytt rundskriv M-2/2016 heter det at et vurderingsmoment er om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp.

Kilde Landbruks- og matdepartementet: Rundskriv M-2/2016 (pdf)

Les også: Flere salg uten konsesjon

Siste landbruksnyheter

Optimisme blant naboene våre

7. mars 2017

EUs lønnsomhetsindeks for landbruket viser en positiv tendens andre halvår 2016. Etter flere perioder med nedadgående trend, ser det ut til at optimismen er tilbake.

Stadig flere bønder med høy gjeld

28. februar 2017

Bondens gjeld økte med 5 prosent i 2015. Rentekostnadene gikk ned med 7 prosent. Fortsatt har kvinner i landbruket lavere gjeld enn menn.

Priser og markeder for jord endrer seg

24. februar 2017

Russland ser ut til å være et alternativ hvis du er ute etter rimelig, god jord. Men selv dansk jord med sine stive priser anbefales nå for investorer.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden