Hopp direkte til innhold

Surfer du på lavrentebølgen?

I dagens lavrenteregime må du vurdere hvordan du best kan prioritere sparepengene dine.

Uansett hvor lave rentene blir, er oppfatningen jevnt over at vi kommer til å ha historisk lave renter i flere år fremover.

Grafen under viser markedets forventning til fremtidig utvikling av styringsrenten i Norge (oppdatert pr 2. juni).

Hvordan bevare kjøpekraften din

Dagens innskuddsrenter gir ikke tilstrekkelig avkastning til å kompensere effektene av redusert kjøpekraft som følge av beskatning og generell prisstigning. Det betyr at man trenger en avkastning på sparingen som er høyere enn dagens renter på bankkonto for å øke kapitalens verdi og kjøpekraft.

Med dagens skatteregler og Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent, må man som privatperson ha 4,5 prosent avkastning før skatt for å opprettholde kapitalens kjøpekraft. For å oppnå en slik avkastning, bør du vurdere sparing som involverer en eller annen form for risiko, for eksempel langsiktig sparing i aksjefond eller i høyrentefond.

Ønsker du ikke å ta denne risikoen, men ønsker tvert i mot en større grad av forutsigbarhet, vil det være hensiktsmessig å finne en sparekonto med høyest mulig rente.

Vår kapitalkonto har fortsatt et av markedets beste innskuddsrenter og er et veldig godt alternativ. Kapitalkontoen gir 1,75 prosent rente fra første krone når innskuddet er fra 500.000 til 5.000.000 kroner.

Landkreditt Extra

Rentefondet Landkreditt Extra investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske foretak, det såkalte High-Yield markedet. Fondet investerer kun i obligasjoner ustedet i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid (flytende rente) og inntil tre års gjenværende periode til endelig forfall.

De siste ukene har stemningen i markedet for amerikanske høyrenteinvesteringer (high yield) endret seg til det bedre, og investorene har igjen begynt å sette penger i fond som investerer i slike obligasjoner.  Vi opplever nå en økende kjøpsinteresse for obligasjoner utstedt av antatt solide låntakere i det norske høyrentemarkedet.

Landkreditt Extra er et høyrentefond med god risikospredning både på bransjer og utstedere. I kjølvannet av oljeprisfallet har mange låntagere fått problemer med å betjene sin gjeld, og fondet har systematisk søkt å øke kredittkvaliteten i porteføljen ved å investere i mer solide utstedere. Pr 31. mai var knapt 14 prosent av fondets midler eksponert i selskaper som leverer utstyr og tjenester til oljeindustrien. Se under for bransjefordeling i Landkreditt Extra.

Les mer om Landkreditt Extra (PDF)

Landkreditt Utbytte

Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

Fondet har det siste året oppnådd en avkastning på 6,9 prosent (pr 31. mai). Fondet utbetaler årlig utbytte til andelseiere, og i midten av juni ble det fastsatt til 5,25 kroner per andel. Grafen under viser avkastning for Landkreditt Utbytte for hver kalendermåned.

Fondet har også vist relativt små kursbevegelser; både sammenlignet med den generelle markedsutviklingen og andre fond som investerer tilgjengelige midler på Oslo Børs. Målt ved standardavvik – et statistisk mål på kurssvingninger – rangeres Landkreditt Utbytte nå nederst på risikoskalaen blant sammenlignbare fond som primært investerer i det norske aksjemarkedet.

Landkreditt Utbytte har fortsatt overvekt i bank og finans. I mai leverte flere av bankaksjene i porteføljen avkastning som oversteg den generelle markedsutviklingen. Se under for bransjefordeling i Landkreditt Utbytte (oppdatert pr. 3 juni).

Les mer om Landkreditt Utbytte

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller les mer her.

 

Fotokreditering surfer: Morenovel

Mest lest - Sparing

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Renteusikkerhet i markedet

16. september 2016

Helt siden finanskrisen har aksjemarkedene blitt kraftig stimulert av styringsrenter på tilnærmet null, kombinert med pengetrykking for tilbakekjøp av obligasjoner, først i USA og deretter i Eurosonen.

Lytt til en erfaren sparer

15. april 2016

Skal du lykkes med fondssparing over tid, bør du e den som forholder seg i ro gjennom svingningene. Det har Kjetil gjort.

Om Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i solide foretak med obligasjoner
    utstedt i norske kroner
  • Søker å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko
    under de til enhver tid gjeldende markedsvilkår og rammebetingelser
  • Passer for deg som har mer enn ett års investeringshorisont

Les mer om Landkreditt Extra