Endring i retten til jordbruksfradrag

Hva vil skje med retten til jordbruksfradrag når all produksjon skjer i samdrifta og deltakeren ikke selv har produksjon på gården

Sist vinter varslet regjeringen at de ville vurdere innstramming i retten til jordbruksfradrag. Tanken bak fradraget er at det skal komme til nytte for de som driver aktiv jordbruksproduksjon på gården. Derfor var ett av forslagene at kun inntekter fra mat- og fôrproduksjon skulle inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag.

Departementet ønsker innstramming i reglene

Bondelaget reagert sterkt på dette forslaget fordi det ville ramme bønder med kombinerte virksomheter. For eksempel innebar forslaget at utleie av bygninger, leiekjøring med mer hos en matvareproduserende bonde ikke skulle telle med. Denne innstrammingen ble ikke tatt med ved framleggingen av høstens statsbudsjett.


Imidlertid foreslår departementet en innstramming i forhold til passive deltakere i samdrift. De som kun har leieinntekt fra en samdrift uten å ha aktivitet i samdrifta, skal ikke ha rett til jordbruksfradrag. Departementet mener det i det minste bør stilles krav om at det er aktivitet knyttet til deltakelsen i samdriften for at en deltaker uten annen jordbruksdrift skal kunne kreve jordbruksfradrag basert på eierandelen.

Rammer passive, men ikke aktive deltakere

Svaret på spørsmålet er derfor at ordinære, aktive deltakere vil fortsatt få inntekten fra samdrifta som grunnlag for jordbruksfradrag på egen gård. Jeg antar at både inntekt gjennom leie og arbeidsgodtgjørelse fortsatt vil telle med. Det er de passive, uten arbeidsplikt i samdrifta, som er målgruppen for endringen.

– På bakgrunn av at selv en meget beskjeden eierpart i en samdrift etter praksis gir status som næringsdrivende, kan en bonde som har opphørt med annen jordbruksdrift, ha krav på jordbruksfradrag i store kapitalinntekter fra f.eks. utleie av melkekvoter, jord, bygninger, driftsløsøre osv., basert på sin part i samdriften, skriver departementet i statsbudsjettet om de som de ønsker å fjerne fra ordningen.

Du får aldri mer enn ett jordbruksfradrag

Endringen vil kunne gjennomføres som en forskriftsendring og er derfor ikke en del av stortingsbehandlingen av statsbudsjett for 2017. Ordinære samdrifter med aktive deltakere bør ikke frykte en slik endring. Departementet er klar på at målgruppen for jordbruksfradraget er "produsenten".


Avslutningsvis vil jeg peke på at departementet også er tydelige på at ingen skal kunne organisere seg til å få mer enn ett jordbruksfradrag. Dette ser vi presisert i omtalen av forslaget knyttet til at aksjeselskap som driver jordbruksproduksjon også skal ha rett til jordbruksfradrag.

Landkreditt Bank: Jordbruksfradrag til aksjeselskap