Slik blir skatten når du hogger

Flere vil allerede fra 2016 få redusert skatt på inntektene fra skogen. Nye retningslinjer gjør at det er slutt på gjennomsnittsligning for flere skogeier. Men aktiviteten i skogen kan bli avgjørende.

Skattedirektoratet ble høsten 2015 bedt om å komme med klarere grenser for når skog er virksomhet og inntekt dermed blir skattlagt med inntil 50 prosent skatt. Noen arealgrenser ble antydet, men nå har det kommet klarere retningslinjer som skal gjelde fra og med 2016.


Fortsatt skal den alminnelige oppfatningen av å drive virksomhet legges til grunn. Det innebærer blant annet at driften av skogen skal være egnet til å gi overskudd over tid, ved normal drift og skjøtsel. Du blir dermed ikke regnet som næringsdrivende om du foretar en enkeltstående hogst som gir overskudd, hvis skogen over tid ikke er egnet til å gi overskudd.


Et annet allment krav til virksomhet er aktivitet og risiko. Det betyr ikke at du selv må gå i skogen og hogge. Aktiviteten anses å være drevet for skogeierens regning og risiko dersom du bærer kostnadene og har risikoen for lønnsomheten i skogen. Det er altså nok at du administrer skogen for at aktivitetskravet regnes som oppfylt.

Vurdering mellom 100 og 200 kubikkmeter

For å gjøre vurderingen enklere er det innført noen veiledende arealgrenser. Normalt vil du ikke være næringsdrivende hvis du har mindre enn 100 kubikkmeter tilvekst, mens du vil være det med mer enn 200 kubikkmeter. Utfordringen blir tolkningen for de skogene som ligger i mellom disse volumgrensene.


Ligger tilveksten i området ned mot 100 kubikkmeter, vil du likevel kunne regnes som næringsdrivende hvis du har stor aktivitet i skogen. For eksempel vil ofte avvirkning være med å peke mot at det er aktivitet og virksomhet, selv om du ikke selv fysisk gjør jobben.


Ligger tilveksten i området opp mot 200 kubikkmeter, vil du med liten aktivitet i skogen kunne argumentere for at det ikke er virksomhet. Mer sporadisk overskudd fra skogen vil da bli beskattet som kapitalinntekt.


Også mulig kapitalskatt for større skoger

Men også med tilvekst over 200 kubikkmeter i året, kan du argumentere for at det ikke er virksomhet. Årsaken til den lave aktiviteten må være faktorer som gjør aktiviteten åpenbart er uegnet til å gå med overskudd over tid, som vanskelig tilgjengelighet, uforholdsmessig høye avvirkningskostnader, mv.


Det er bare tilvekst på økonomisk drivbart areal som skal regnes med. Det er samme prinsipp som legges til grunn ved fastsettelse av formuesverdi for skog. Driftsforholdene må være slik at avvirkningen, når skogen er hogstmoden, gir økonomisk overskudd per avvirket kubikkmeter trevirke. Tilveksten fastsettes ut fra satser på 0,08 kubikkmeter på lav bonitet til 0,7 kubikkmeter på svært god bonitet

Jord og skog vurderes ofte sammen

Skogbruk og jordbruk som hver for seg oppfyller kravene til virksomhet, anses som atskilte virksomheter. Men det skal vurderes samlet hvis en eller begge ikke oppfyller kravene. Det betyr at hvis du driver næring i jordbruket ditt, vil en skog med liten tilvekst også bli næring.


Hvis vurderingen ender opp med at skogen din ikke er virksomhet, vil inntekten fra og med 2016 bli beskattet som kapitalinntekt med 25 prosent skatt. Siste året for gjennomsnittsligning er 2015 for skogeiere som fra 2016 ikke anses å drive virksomhet i skogen.
 
Skatteetaten: Skog som virksomhet – retningslinjer