Hopp direkte til innhold

Økologisk gir sjelden økt resultat

Det er økende etterspørsel etter økologiske produkter i markedet. Men hvordan er det med lønnsomheten?

NIBIO har i en rapport tatt for seg lønnsomheten i økologisk dyrkning innen ulike norske produksjoner. At det er økende etterspørsel etter økologiske produkter i markedet er viktig for å legge grunnlaget for en økonomisk produksjon. Men foreløpig er resultatene ikke entydige.

Økt vilje i markedet, redusert politisk vilje

Hvis du skal velge økologisk produksjon ut fra et økonomisk mål, er det viktig for deg å se på både markedets betalingsvilje og politiske virkemidler. I rapporten pekes det på betydningen av at det også må være interesse for dette lenger oppe i verdikjeden.
Politisk har vi per i dag et mål om 15 prosent økologisk produksjon innen 2020. I jordbruksmeldingen som nylig ble lagt fram, foreslår regjeringen å fjerne dette målet. Hvilken betydning det kan få for økonomiske virkemidler knyttet til økologisk produksjon, er uvisst.

Høyere kostnader er en utfordring

I rapporten pekes det på at det kan være kostnadsdrivende at regelverket for økologisk produksjon setter ekstra krav, eksempelvis til størrelse og utforming av husdyrrom. På inntektssiden er tilskudd til økologisk produksjon av betydning.

– De siste ti årene er tilskudd til økologiske husdyr justert oftere enn tilskudd til økologisk areal. Sammenlignet med 2005 er tilskudd til økologiske husdyr minst dobbelt så høye, mens tilskudd til økologisk areal i stor grad er holdt uendret gjennom hele perioden, skriver NIBIO i rapporten.

Liten forskjell i grovforbaserte produksjoner

Det økonomiske resultatet i økologisk husdyrhold basert på grovfôr, viser liten forskjell i økonomisk resultat i forhold til konvensjonell drift. Til nå har det vært lite ekstra utbetalt til økologiske produsenter i form av høyere priser. Lavere variable kostnader kombinert med høyere tilskudd har kompensert for lavere avlinger og mindre kjøttproduksjon.

– Økologisk produksjon av lyst kjøtt er marginal, men de som har fått markedstilgang, opplyser at de oppnår gode priser og oppnår et godt økonomisk resultat, skriver NIBIO.

Varierende resultat i økologisk planteproduksjon

Generelt kan resultatene tyde på at det er lettere å få gode økonomiske resultater i ettårige åkervekster, hvor du kan bruke vekstskifte enn i flerårige kulturer. Økologiske korndyrkere opplyser at de oppfatter økonomien i produksjonen som god, og kalkyleeksempelet viser bedring i lønnsomhet ved omlegging til økologisk.

– Etterspørselen etter økologisk korn er økende, og driftsgranskingene viser at det økonomiske resultatet for økologisk kornproduksjon var på høyde med konvensjonell i 2014 etter at resultatene var svakere både i 2006 og 2010.

Frukt og bær har større utfordringer knyttet til avlingsnivå, sopp og skadedyr. Risikoen er større i disse produksjonene som følge av mindre tilgang på hjelpemidler. Resultatet kan være avlingstap og redusert kvalitet.

NIBIO: Økonomien i økologisk jordbruk