Mindre kontroll ved salg av gård

Det blir færre eiendommer hvor myndighetene skal vurdere prisen ved salg.

Har du leid en gård i fem år, kan du overta uten konsesjonssøknad og priskontroll. Regjeringen ønsker mindre statlig styring av kjøp og salg.

I vinter var det en runde i Stortinget om konsesjonsloven. Næringskomiteen ønsket en bedre utredning av konsekvenser og sendte saken tilbake til departementet. Nå legger departementet fram høringsforslag om konsesjon, priskontroll og areal- og beløpsgrenser.

Når det gjelder priskontroll ble kronegrensen i vinter økt fra 2,5 til 3,5 millioner. Er betalingen for eiendommen under dette, skal prisen ikke vurderes av myndighetene ved søknad om konsesjon. Regjeringen ønsker å innføre en forskrift som inneholder bestemmelse om denne beløpsgrensen. Det vil gjøre at departementet kan gjennomføre endringer uten å spørre Stortinget.

Ikke priskontroll på rene skogeiendommer

For rene skogeiendommer har regjeringen et ønske om å fjerne priskontrollen helt. Dette vil innebære at 19 prosent av landets skogeiendommer vil være unntatt priskontroll. Det består av 18 000 skogeiendommer med bebyggelse og jordbruksareal under 35 dekar og 7 400 rene skogeiendommer.

– Departementet er oppmerksom på at et unntak fra priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer kan føre til at flere enn i dag ved et eventuelt salg av eiendommen sin, vil kunne ønske å dele fra skogen og selge den separat for å oppnå en høyere salgspris, står det i høringsnotatet.

Ikke konsesjon ved overtakelse av leid jord

Et forhold som ble mye diskutert i vinter, er i hvilken grad en nabo eller en som leier jorda skal kunne kjøpe den uten å søke om konsesjon. Regjeringen foreslår her at naboer skal slippe konsesjon. Det samme skal gjelde en som har leid arealet i 5 år eller mer.

Høringsnotatet gir klar beskrivelse av at en nabo er en som har "tilstøtende grense". Samtidig legges det fram et forslag som definerer at "nærliggende eiendom" skal ha samme mulighet. Her blir det større sjanse for skjønn og diskusjon.

En konsesjonsfrihet for disse betyr at prisen kan settes til det partene blir enige om uten å ta hensyn til om prisen er beregnet ut fra dagens prinsipp hvor mulig avkastning skal legges til grunn. Videre gir myndighetene fra seg muligheten til å nekte konsesjon ut fra beliggenhet og dermed samfunnets ønske om å skape rasjonelle enheter.

Øker grensen for konsesjon og odel til 35 dekar

Et punkt som trolig vil skape lite diskusjon er heving av arealgrensen for konsesjon, boplikt og odel. Denne foreslås hevet fra 25 til 35 dekar fulldyrket og overflatedyrket jord. Grensen ble økt fra 20 til 25 dekar rett før den forrige regjeringen gikk av.

Det er i dag snaut 130 000 landbrukseiendommer som på grunn av areal er konsesjonspliktig. Den foreslåtte økningen i areal vil ha betydning for 3 800 av disse. For boplikt er grensene noe annerledes. I dag er 83 100 eiendommer omfattet av grensene for boplikt. Antallet kan med det framlagte forslaget bli redusert til 70 600. Det vil bli omtrent samme reduksjon i antall odelseiendommer.