Hopp direkte til innhold

Mer om den nye tømmerkontoen

Forslaget om bruk av tømmerkonto i stedet for gjennomsnittsligning i skogen, fører til endringer i tenkemåte for skogeieren. her er noen tips om hvordan du kan tilpasse deg.

Regjeringens forslag til endringer i landbruksbeskatningen, innebærer at gjennomsnittsligningen fjernes. I stedet foreslår regjeringen at inntekten fortsatt kan jevnes ut, men nå ved bruk av en tømmerkonto. Forslaget er sendt på høring og man tar sikte på at endringene skal skje fra og med inntektsåret 2017.

Tømmerkontoen tilsvarende det vi kjenner ved gevinst- og tapskonto. Det betyr at årets inntekt av skogsdrift føres inn på kontoen og at minst 20 prosent av saldoen må inntektsføres hvert år. Kostnader til skogkultur skal direkte fradragsføres i året.

Slik blir overgangen

Ved overgang mellom ordningene ser man på differansen mellom faktisk resultat og gjennomsnittsresultat de siste fire årene, det vil si årene 2013-2016. Såkalt "overheng" kan fradragsføres i sin helhet i 2017. Et "underheng" kan inntektsføres i 20167 eller føres inn på den nye tømmerkontoen.

Hvis du relativt nylig har overtatt skog, men ikke startet opp gjennomsnittsligningen, må du nå foreta en vurdering om hva du gjør ved avslutning av regnskapet allerede for 2015. Her er ikke svaret entydig og må regnes på i hvert enkelt tilfelle.

Økt skattekreditt med ny ordning

Skattekreditten blir noe større ved den foreslåtte ordningen, fordi du kan fordele inntekten til beskatning over noe lenger tid enn du har gjort før. Samtidig kan du få fradrag for kostnader til skogkultur direkte i året. Disse kostnadene har tidligere inngått i gjennomsnittsberegningen, men nå vil du få skatteeffekten av dem tidligere.

Måten inntekten fordeles på kan utnyttes i forbindelse med for eksempel å finansiere et traktorkjøp i jordbruket med hogst i skogen. Mens inntekten tas til beskatning med 20 prosent årlig i skogen, får man mulighet til tilsvarende 20 prosent avskrivning årlig på investeringen i jordbruket.

Inntekter som er uavhengige av hogst, som jaktinntekter, fiskeinntekter, leieinntekter, uttak fra skogfondskonto og offentlige tilskudd skal tas til inntekt det året de kommer. På samme måte skal kostnader til skogkultur, veier og andre formål dekket av skogfondsmidler heller ikke inn på tømmerkonto, men fradragsføres direkte i året.

Slutt med skatteplanlegging ved eierskifte

Dagens ordning med at ikke alle inntekter kommer til beskatning ved et eierskifte vil opphøre. Ved et system med tømmerkonto må gamle eier la seg beskatte av det resterende. Ved en familieoverdragelse vil selger kunne kreve overfor kjøper at han eller hun overtar skatteposisjonen som en resterende saldo på tømmerkontoen er. Dermed kan junior bli pålagt å fullføre seniors skatteansvar.

Ordningen ved oppstart av gjennomsnittsligning inneholder i dag noen utfordringer. Uten planlegging og god likviditet har det vært mulighet for dobbelt beskatning. Denne faren forsvinner ved innføring av tømmerkonto. Samtidig har det vært en mulighet til å utnytte ordningen i positiv retning, som dermed også faller bort.

Positivt, men er det forenkling?

Generelt blir forslaget møtt positivt. Flere av skogeierorganisasjonene stiller imidlertid et spørsmål ved om den foreslåtte ordningen er en forenkling, slik regjeringen presenterer det. Nye ordninger må i så fall

– Dersom motivasjonen er forenkling: Er det veldig komplisert å legge sammen fem tall og dele på fem?, skriver Glommen Skog i en kommentar.