Hopp direkte til innhold

Mer og dyrere leiejord

Det blir stadig mer leiejord i landbruket og leieprisen øker. Kjøreavstanden har doblet seg på 14 år. Tre av fire fjøs er fortsatt båsfjøs.

Tallene fra den siste landbruksundersøkelsen er klare. Statistisk sentralbyrå (SSB) ser blant annet på utviklingen fra 1999 til de nyeste tallene som er fra 2013. Det viser blant annet at 43 prosent av alt jordbruksareal er leid. Går vi tilbake til 1999 var andelen 31 prosent.

For 72 prosent av arealet betales det nå jordleie. Prisen øker også. Regner vi det om til 2013-kroner har den økt med 12 prosent til kr 234 per dekar. Variasjonen er stor også når det gjelder gjennomsnittet for fylkene. Vestfold ligger på topp med kr 362 per dekar, mens Troms og Finnmark har en leiepris på 65 til 66 kroner.

Lenger avstand ti jorda

Økt bruk av leiejord fører også til lenger avstand og mer kjøring. I 1999 kjørte en bonde i snitt 3,2 kilometer til det jordstykket som lå lengst unna. I 2013 er denne avstanden doblet til 6,5 kilometer. Det er ikke like enkelt å tolke forskjellene her mellom fylkene. I Rogaland hører vi om problemer med spredeareal som gjør at mange kjører lange veier. Men dette slår ikke ut i denne statistikken. Rogaland ligger blant fylkene med kortest avstand, 4,5 kilometer. Bare Hordaland har kortere vei til jorda som ligger lengst vekk, med 3,9 kilometer. Lengst transportavstand har de i Finnmark med over 10 kilometer og i Agder-fylkene med 9-10 kilometer.

De minste har båsfjøs

Undersøkelsen viser også at drøyt halvparten, 54 prosent, av kuene fortsatt står i båsfjøs. Men ser vi på antall fjøs viser statistikken et annet bilde. Tre av fire fjøs er fortsatt båsfjøs. Det er altså de minste fjøsene som fortsatt er båsfjøs. Her er det i snitt plass til 21-22 melkekuer. I løsdriftsfjøsene er snittet 47 kuplasser. Mer en halvparten av disse fjøsene, 1 400, har melkerobot.

Bryter vi resultatene ned på fylkesnivå, er det overraskende små forskjeller på størrelse av løsdriftsfjøsene i fylkene som har betydelig melkeproduksjon. Antall kuplasser varierer mellom 43 og 53, med unntak av Sogn og Fjordane med et snitt på 33,5 kuplasser i løsdriftsfjøsene. Dette kan være et tegn på at de som har bygget nytt til nå har bygget relativt stort, uavhengig av geografisk beliggenhet.